vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-567 | 070/334-130

Структура на цената на водата во Куманово (m3/денари)

Елементи на цената Домаќинства Правни лица Корисници на техничка вода за канализација
Вода 28,56 34,32 /
Канализација 4,33 5,63 6,24
Пречистување на отпадни води 10,48 10,48 8,50
Единечна цена 43,37 50,43 14,74
Фонд за води - вода (2%) 0,5712 1,0086 /
Фонд за води - канал (1%) 0,1481 0,1611 0,1474
ДДВ (5%) 2,1685 2,5215 0,737
Вкупно денари (со ДДВ и со фонд за води) 46,2578 54,1212 15,6244