vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Структура на цената на водата во Куманово (m3/денари)

Елементи на цената Домаќинства Правни лица Корисници на техничка вода за канализација
Вода 28,55 35,75 /
Канализација 6,55 9,02 6,24
Пречистување на отпадни води 8,50 8,50 8,50
Единечна цена 43,60 53,27 14,74
Фонд за води - вода (2%) 0,571 0,715 /
Фонд за води - канал (1%) 0,1505 0,1752 0,1474
ДДВ (5%) 2,18 2,6635 0,737
Вкупно денари (со ДДВ и со фонд за води) 46,5015 56,824 15,6244