vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-567 | 070/334-130

Склучени договори во 2018 година за план на Јавни набавки од 2017 год.

Набавка

Проценета вредност

Склучен Договор

Набавка на компјутери и компјутерска опрема

1.200.000,00

Договор на 22.01.2018
Дел 1 Боки компјутери Струмица 450.419,15
Дел 2 Коникопи Скопје 117.800,00
Дел 3 Софтмак Куамново 406.480,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=6d19288c-060b-4d02-8198-d783ca48e3d6

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=966d00e6-9f36-4a8d-b71b-a73d5bd732ae

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7c1771f9-fb60-4844-91c4-230d52451db6

Набавка на полиетиленски и полипропиленски цевки, ПВЦ цевки и спојни елементи за нив

           7.800.000,00

Договор на 20.02.2018
Дел -1 Атила 709.395,42
Дел 2 Фортуна 69.201,00
Дел 3 Фортуна  464.102,00
Дел 4 Атила 3.166.050,00
Дел 5 Геологинг 553.839,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=382e6018-8676-4d0b-b9f7-d97f0cc25713

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=711915cd-b025-462b-aff0-bbb958d38423

 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=d5d363fd-931a-4a9b-85d4-5efedfd47fea

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=2ec6631f-47c2-4286-9d87-8237467ec7f2

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=d5d363fd-931a-4a9b-85d4-5efedfd47fea

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=2ec6631f-47c2-4286-9d87-8237467ec7f2

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=61a2fe0d-3a54-45ee-b7fa-454aa1beef64

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=14f35dbf-342e-4e60-9148-aa129b99ff12

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e4dc7b99-8006-47d4-ab32-f285a8d3c7b7

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=fb63d945-cc23-4968-ab6a-fb86e1cb90b4

 

 

Набавка на канцелариски материјали и печатени обрасци

              800.000,00

Договор на 23.01.2018

Дел 1-Прима Офис -323.240,00 

Дел 2-Прима Офис

97.963,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=8f9000c4-ae17-49c7-98b3-d2b5e4da4ebd

 

 


Склучени договори во 2018 година за план на Јавни набавки од 2018 год.

Предмет за јавна набавка

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

2

5

7

Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на стоки

 

 

Опрема за изведување на градежни работи

2.500.000,00

Договор на 14.03.2018 со

Дел 1-Технохаус Скопје

663.918,00

Дел 2-Геологинг Скопје

404.078  и

Дел 4- 279.209,00

Дел 3-Сигма Пумпи Скопје

320.970,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=dc5ef661-804c-423d-87f2-2cc3a476ec24

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=38ab39a1-126b-4c2e-8a8c-85d588339dbc

 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e11a74a1-6667-4cb7-a256-bd3af19f6c3d

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=38021356-bda2-4ce2-b3e1-f1d94a8e6f9c

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=15016e6f-b1ef-4cf7-85b6-de91bb8ac21e

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=3b0a4997-ca1d-4818-a848-4924462a5130

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=629959c1-3298-4606-a081-b5ef75033fcd

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=b0f4c697-fd93-4c07-a635-2b6691532c11

 

Еелектроматеријали

3.000.000,00

ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА

Бетонски и армирано бетонски каналски цевки и останати  бетонски  елементи 

300.000,00

Договор  на 12.02.2018 со ДТУМинчевски  Скопје на износ од 300.000

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=883cfbdc-9d4f-4b2c-85b2-d6fd87f54739

Хигиенски средства

100.000,00

Договор  на 01.03.2018 со КОЛОР КОМЕРЦ  Скопје на износ 45.264,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7ecb572c-19e7-4d65-a7df-f4f87d27d54 https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=d4ef46cb-2110-4074-bbeb-3474847e56bb f

 

 

Лабораториски хемикалии и материјали

             2.500.000,00

Договор  на 15.05.2018 со:

Дел 1- ЛАБОРАТОРИЈА  Костадинка Јанчевска ДООЕЛ  Скопје на износ 207.220,00  ден

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7ce9db35-876a-4496-a321-b967d246b3d2

Дел 2- АХЕМА ДОО  Скопје на износ 160.017,50 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=bf92c1c1-042e-40de-a672-fff502be5d4b

Дел 3 и 4 со ВАРУС ДООЕЛ Скопје

Дел 3 -248.364,00 ден.

Дел 4-49.460,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=7bf524c9-3ab1-4a25-aab0-496b90cbb0ca

Дел 5 и 6 со БИОТЕК ДОО Скопје

Дел 5-243.643,30 ден.

Дел 6-108.630,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=04f21cfc-ad2a-4ea5-9a5c-7c24a8d1acc2

 

Набавка на бои и репроматеријали за обележување на  коловозни површини

1.200.000,00

Договор  на 02.05.2018 за Дел 1 со СИМИЛАК БОИ ДООЕЛ Скопје на износ  615.800,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=d6d94a30-9278-42b8-8c03-1f3c9be5410c

Дел 2 со ЕУРО ВИЗИФ ДООЕЛ Скопје на износ од 26.100,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=9d40600c-f7a6-48ea-a5c7-e59f280cde77

 

Лиеножелезни фазонски делови

7.900.000,00

Договор  на 26.06.2018  Дел 1 –КАЗ ГРУП Скопје  на износ 3.624.830,33 и

Дел 2 –КАЗ ГРУП Скопје  на износ 4.013.223,47

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=b8ed5d04-fc91-4abe-9972-ed4acca69a68

 

Моторен бензин

1.000.000,00

Договор на 10.05.2018

Со МАКПЕТРОЛ АД Скопје на

Износ 687.840,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=bab7d601-1b63-4891-bc81-0efdfc070d5b

Пумпен автомат за точење на гориво

300.000,00

 

Резервни делови за водомери и сервисирање на водомери

1.200.000,00

Договор на 20.06.2018

Со СПИК ИНСА ДООЕЛ  Скопје на износ

Дел 1-755.300,00  ден

Дел 2-444.000,00 ден

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=9a168b88-cd3f-424b-9690-cf09c3b41078

 

Електрична енергија

13.000.000,00

Договор на 26.07.2018

Со СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија-подружница во РМ  на износ 12.181.300,00 без ДДВ

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=c48146e6-46e4-4637-a157-f28774b0c8b1

Фитингарија железарија, браварија ,бои и лакови

 

4.500.000,00

Договор на 20.08.2018

Дел 1-1.109.014,20

Со Фортуна Груп

Дел 2-2.400.000,00 

Дел 3-990.000,00 

Со Технохаус Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=c5ac104e-c43a-4357-b7f1-578e5c6b8edd

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=4a24f36b-52a1-4f5f-bfef-3edb9991fec7

Хемикaлии зa третман на вода за пиење и  отпадни води 

7.000.000,00

Договор за дел 1, 3 и 4 на 10.09.2018

Дел 1-3.361.400,00 со

Хидротерма ДООЕЛ Куманово

Дел 3- 372.400,00 со Интерхем ДООЕЛ Скопје

Дел 4-965.250,00  со РИС-ХЕМ ДООЕЛ Скопје

Договор за

Дел 2 - 443.890,00 на 01.10.2018

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/82742e17-8657-436f-a3ec-a11c06e66430

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/99182db8-a58c-4ae9-b854-ad142aad9a03

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1d7e1051-77a8-4449-a264-3569b4760196

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2fd3568c-575a-41f2-86f5-c7ce3756b9e4

Градежни материјали

6.000.000,00

Договор на 20.08.2018

Дел 1-2.184.541,00 

Дел 2- 681.800,00 

Дел 3- 386.200,00   со Технохаус Скопје

Дел 4 -2.299.000,00   со Геологинг од Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=b7dd5fc4-dbed-4b9f-afa6-ec4322fcf56f

 https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e7fdd3f4-e971-4147-8f71-c290729b0510

Пумпи за чиста вода , отпадна вода  и пумпи за  хемикалии

3.000.000,00

 

Резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни машини  

7.500.000,00

Договор на 10.09.2018

Дел 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17и 18 со ИНТЕРЕКСПОРТ

Вредност-6.082.335,00

Дел 12-Текносгруп македонија Вредност-1.101.629,00

Дел 15-ПИТ СТОП Куманово

Вредност-269.608,66

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6605556c-e708-42d0-8f02-98c074e5461b

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca5d61c6-cf3e-4039-b115-81d06609c410

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9b7caaaa-e7b9-4d04-95d3-1e78bc127ea5

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/64f81ef3-0021-47df-bd56-d68f3f8ddbd2

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/641131a6-55c9-498b-aa5a-ed3018d1831d

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9c8a31e4-bad5-49a4-b018-369ec1f04fc8

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/96da07ba-c6de-4b83-9d68-c2e392107553

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bae7cf06-129d-471a-b804-6cd22a65c22a

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/31e7cd2c-90af-4f60-8760-2ddc844aa270

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bb79902f-24f3-4727-9b3b-0525e7c7a7bahttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8f908988-f4be-4d90-8cfb-775c229b0f97https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/59471fd9-ad8c-4ba6-88a4-3d432f880527https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/72f920d6-03b3-4a2a-bae9-eb27ab7a578f

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a5ab35d9-a7b6-46b2-bcba-9db3ee3f3b6f

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3b6e949a-43ca-4cbd-b8aa-a91782acf0ea

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0e2b37c8-1006-45fe-aa9f-8231c0e7dd98

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c9a15c83-e665-4037-a347-de1e69864d1f

Асфалт и  тампон

2.000.000,00

 

Моторни масла, масти и антифриз

800.000,00

 

Дизел гориво

2.200.000,00

 

Лични-заштитни средства

1.200.000,00

 

Пневматици  за возила и работни машини

1.000.000,00

 

Компјутери и компјутерска опрема

1.200.000,00

 

Природен гас

              800.000,00

 

Полиетиленски и полипропиленски цевки, ПВЦ цевки и спојни елементи за нив

           7.800.000,00

 

Канцелариски материјали и печатени обрасци

              600.000,00

 

Кварцен песок

300.000,00

 

Возила

3.000.000,00

 

Електроматеријали по втор пат

3.000.000,00

Договор на 17.07.2018

Дел 1-со ЕУРОПРОГРЕС Скопје на износ -552.495,70

Дел 2-ЕУРОПРОГРЕС на износ-656.384,00 ден

Дел 5- СИГМА ПУМПИ Скопје  на износ 514.335,00

Дел 3 и 4 поништени

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=83725c10-756a-4c8f-a8b8-69f185c4d919

Фреквентен регулатор за меко стартување на пумпи во пумпна станица Бедиње

300.000,00

Договор на 06.09.2018 со

БИС-Инженеринг Скопје

Износ 158.510,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=96beff1e-311a-4b55-a500-00fb26a648ec

Договори И РАМКОВНИ СПОГОДБИ за јавни набавки на услуги

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

300.000,00

 

Услуги за технички преглед на моторни, приклучни и специјални возила

70.000,00

ПОНИШТЕНА

Услуга за анализа на вода за пиење

950.000,00

Договори склучени на 15.02.2018 со

Дел 1-ЦЈЗ Куманово износ 593.400

Дел 2-ЈЗУ Институт за ЈЗ Скопје -143.200

Д ел 3 –ЈНУ Хидрометеролошки завод Охрид -52.800

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=c8d9f45d-be5a-4e81-bce9-05956d3f3593

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=91d22fc5-d57b-418b-ab97-369445cdf583

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=a8ba7c8f-964d-4203-8d46-7ddc56722340

 

Услуга за сервисирање на електро и машинска опрема

2.000.000,00

 

Услуга за адаптивно одржување на билинг и ЕРП софтвер

180.000.00

Договор  склучен на 20.03.2018  со ЕНТЕР ДОО  Охрид на износ од 170.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=e7ae702b-5da2-4050-8005-3a7af48c0163

Услуга  за дефектажа и сервисирање на електронска и управувачка опрема во пумпна станица Бедиње

300.000,00

Договор  склучен на 21.03.2018  со:  ДПТУ ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО  Скопје  на износ 265.150,00 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=5bd7f52a-8fe3-451d-818c-06a45658d79a

Услуга за сервисирање на компресори

400.000,00

Договор  склучен на 23.04.2018  со ДПУ БРУНО-ВЏАС ДООЕЛ Куманово на износ од

Дел 1-  43.800,00  и

 Дел 2 – 51.500,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=55684c23-fb49-44ba-ad74-ae31fe5c2e83

 

Услуга за сервисирање на алат и опрема

1.000.000,00

Договор  склучен на 19.06.2018  со ДПУ БРУНО-ВЏАС ДООЕЛ Куманово на износ од

Дел 1-168.000,00

Дел 2-156.000,00

Дел 3- 36.000,00

Дел 4 -392.100,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=41b6b0d2-2aa7-4bfb-a028-175585c0a1dd

 

Услуга за изработка на елаборат за заштитни зони и заштитни мерки за води наменети за консумирање од страна на човекот

300.000,00

Договор  склучен на 09.10.2018  со Градежен институт Македонија АД Скопје  на износ -300.000,00 ден.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/4a999e2f-1b24-40e3-93d9-8a78f4b0f9b2

 

Услуга за превентивно одржување на билинг и ЕРП софтвер

250.000,00

Договор  склучен на 24.04.2018  со ЕНТЕР ДОО  Охрид на износ од 247.000,00

 

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=677e06ae-ad40-4856-a528-d1c195969ff9

 Здравствени услуги за систематски преглед на вработените

300.000,00

Договор  склучен на 19.06.2018  со ПЗУ Д-р.Ѓоше  Куманово   на износ од 264.300,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=f4b0e98b-999b-4492-8bbb-60819720e92f

Услуги за привремени вработувања

4.000.000,00

Договор  склучен на 23.07.2018

Со АПВ АНТОРИС Скопје на износ од 0,10 %

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=296937d3-ec8c-4524-a9d9-c9223189d56f

Услуги за вработени од областа на безбеднос и здравје  при работа

300.000,00

 

Услуга за сервисирање на ПП апарати и алармни системи -

300.000,00

Договор склучен на 06.09.2018 со

ПРЕВЕНТИВА Куманово

Износ 30.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=16b0b09a-68a5-4057-a4c6-d56c66430775

Услуги за мобилна телефонија 

1.200.000,00

 Групна набавка согласно со член 24 од ЗЈН

 

Услуги за фиксна телефонија со интернет

500.000,00

Групна набавка осогласно со член 24 од ЗЈН

Услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

300.000,00

 

Услуги за осигурување

1.200.000,00

 

Услуги за геодетско мерење – излагање

1.200.000,00

 

Услуги за Сервисирање на пумпи

2.000.000,00

Договор  склучен на 18.06.2018  со БРУНО ВЏАС  ДООЕЛ Куманово  за Дел 1- на износ од 2.687.300,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=47e03c82-ce7c-41c8-ba9e-600a8a8d6fc9

Дел 2- поништен  

 

Услуги за сервисирање на дизел и гасни генератори

1.200.000,00

 

Услуга за сервисирање на SCADA систем

1.200.000,00

 

Услуги за технички преглед на моторни, приклучни и специјални возила-ПО ВТОР ПАТ

70.000,00

Договор на 21.02.2018 со АВТО МОТО 2016 на износ 51.790,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=f0056243-546b-4fb4-8bf7-0f235bf4a1d8

Услуги за Сервисирање на пумпи- сервисирање на пумпи во одделение за водоснабдителни објекти

2.112.700,00

Договор  склучен на 08.08.2018  со БРУНО ВЏАС  ДООЕЛ Куманово  за Дел 1- на износ од 2.110.000,00

https://e-nabavki.gov.mk/File/DownloadContractFile?fileId=ce9940ec-e1ec-4302-b349-650929aaa05a

 

ДОГОВОРИ  И РАМКОВНИ СПОГОДБИ  ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ

Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)

Забелешки

Изведба на градежни работи –малтерисување на надворешен зид и изработка на фасада на Управна зграда

350.000,00

 

Изведба и замена на полиетиленска водоводна цевка со челична водоводна цевка  во транзитен вод  во  с.Проевце-

1.700.000,00