vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Надзорен одбор на ЈП Водовод - Куманово

  1. Сања Трајковска - Претседател
  2. Катерина Богдановиќ
  3. Бојана Михајловиќ
  4. Милена Алексовска
  5. Газменд Хисеини