vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Ред. Бр. Опис на работата Ед. Мера Цена Минимум Максимум
1. Набавка, транспорт и монтажа на коругирани

ПЕ. канализациони цеви:

1.1 Класа СН4
- Ф160 м1 256 213 426
- Ф200 м1 306 255 510
- Ф250 м1 600 500 1.000
- Ф315 м1 781 651 1.302
- Ф400 м1 1.188 990 1.980
- Ф500 м1 1.188 990 1.980
- Ф630 м1 2.040 1.700 3.400
- Ф800 м1 8.368 6.973 13.946
- Ф1000 м1 13.615 11.346 22.692
- Ф1200 м1 16.381 13.651 27.302
1.2 Класа СН8
- Ф110 м1 174 145 290
- Ф125 м1 240 200 400
- Ф160 м1 318 265 530
- Ф200 м1 384 320 640
- Ф250 м1 739 616 1.232
- Ф315 м1 978 815 1630
- Ф400 м1 1.486 1.238 2.476
- Ф500 м1 2.546 2.122 4.244
- Ф630 м1 3.756 3.130 6.260
- Ф800 м1 9.466 7.888 15.776
- Ф1000 м1 14.740 12.283 24.566
- Ф1200 м1 17.974 14.978 29.956
2. Набавка, транспорт и уградување на ПЕ. елементи
2.1 - муф
Ф160 ком. 90 75 150
Ф200 ком. 92 77 154
Ф315 ком. 691 576 1.152
2.2 - гумици за муф:
Ф160 ком. 43 36 72
Ф200 ком. 50 42 84
Ф315 ком. 148 123 246
2.3 - колено 900
Ф160 ком. 509 424 848
Ф200 ком. 594 495 990
Ф315 ком. 2.009 1.674 3.348
2.4 - колено 450
Ф160 ком. 425 354 708
Ф200 ком. 494 412 824
Ф315 ком. 1.752 1.460 3.920
2.3 - Т комад
Ф160 ком. 698 582 1.164
Ф200 ком. 806 672 1.344
Ф315 ком. 3.006 2.505 5.010
3. Набавка, транспорт и монтажа на

ПВЦ Канализациони цеви:

Ф50 м1 36 30 60
Ф75 м1 55 46 92
Ф100 м1 82 68 136
Ф160 м1 192 160 320
Ф200 м1 336 280 560
Ф300 м1 936 780 1.560
4. Гумици за ПВЦ канализациони цевки:
Ф50 ком. 2 2 4
Ф75 ком. 4 3 6
Ф100 ком. 5 4 8
Ф160 ком. 18 15 30
Ф200 ком. 47 39 78
Ф300 ком. 228 190 380
5. Т комад за ПВЦ канализациони цеви:
Ф50 ком. 12 10 20
Ф75 ком. 24 20 40
Ф100 ком. 44 37 74
Ф160 ком. 144 120 240
Ф200 ком. 1.188 990 1.980
Ф300 ком. 3.456 2.880 5.760
6. Коса рачва за ПВЦ канализација:
Ф50 ком. 12 10 20
Ф75 ком. 24 20 40
Ф100 ком. 44 37 74
Ф160 ком. 144 120 240
Ф200 ком. 1.188 990 1.980
Ф300 ком. 3.456 2.880 5.760
7. Набавка, транспорт и монтажа на

aрмирано - бетонски канализациони цеви:

Ф300 м1 840 700 1.400
Ф400 м1 1.260 1.050 2.100
Ф500 м1 1.860 1.550 3.110
Ф600 м1 2.520 2.100 4.200
8. Набавка, транспорт и монтажа на

бетонски канализациони цеви:

Ф200 м1 312 260 520
Ф300 м1 456 380 760
Ф400 м1 636 530 1.060
Ф500 м1 900 750 1.500
Ф600 м1 1.200 1.000 2.000
9. Дихтунг гуми за армиранобетонски цеви:

Ф300 ком 480 400 800
Ф400 ком 600 500 1.000
10. Прстен за шахти Ф 1000 среден дел Л=0,5 м1:

ком 2.760 2.300 4.600
11. Прстен за шахти Ф 1000/600 завршен дел:

Л=0,5 м:

ком 2.880 2.400 4.800
12. Набавка транспорт и монтажа на бетонски

рабници со дим. 18/24 врз претходно припремена

бетонска подлога со подбивање и фугирање

м1 474 395 790
13. Набавка транспорт и монтажа на бетонски

рабници со дим. 8/15 врз претходно припремена

бетонска подлога со подбивање и фугирање

м1 252 210 420
14. Набавка транспорт и монтажа на тампон од

дробен камен со ф-ја 0-30 мм.

м3 360 300 600
15. Набавка транспорт и монтажа на тампон од

дробен камен со ф-ја 0-60 мм.

м3 348 290 580
16. Асфалтирање со асфалт:
16.1 АВ 8 т 4.080 3.400 6.800
16.2 АВ 11 т 3.522 2.935 5.870
16.3 БНХС 16 т 3.438 2.865 5.730
16.4 БНС 22 т 3.360 2.800 5.600
17. Рушење на дотраен и пропаднат асфалт,

засечување на ивици, рачен утовар и транспорт

на извадениот материјал на депонија до 10 км.,

чистење на ударни дупки, прскање со емулзија

и засфалтирање со:

17.1 БНXС 16 д=5-10цм. т 4.320 3.600 7.200
17.2 AБ И 16 д=3-5цм. т 4.680 3.900 7.800
18. Машинско орапавување (гребење) на асфалтна,

површина со износ на гребаниот материјал и

обеспрашување на асфалтната површина

18.1 -орапавување м2 72 60 120
18.2 -гребење д=4 цм. м2 156 130 260
18.3 -гребење д=2 цм. м2 120 100 200
19. Асфалтирање со асфалт АБ 11(8) до дебелина:
19.1 -д=3 цм. м2 312 260 520
19.2 -д=4 цм. м2 396 330 660
19.3 -д=5 цм. м2 540 450 900
19.4 -д=7 цм. м2 696 580 1.160
20. Асфалтирање со асфалт БНХС 16 до дебелина:
20.1 -д=4 цм. м2 348 290 580
20.2 -д=7 цм. м2 588 490 980
20.3 -д=10 цм. м2 840 700 1.400
21.1 -д=7 цм. м2 564 470 940
21.2 -д=10 цм. м2 840 670 1.340
22.

Поправка на коловозна површина, вадење на

постојана коцка, складирање на

коловоз поправка на оштетениот дел од коловоз

поставување на ситен песок(ризла)редење

и фигурирање со сите песок со 5% нова коцка

м2 396 330 660
23.

Обележување со бела боја на улици на:

23.1 -пешачки премин м2 144 120 240
23.2 -стоп линии и велосипетски патеки м2 144 120 240
23.3 -острова м2 144 120 240
23.4 -двосмерни стрелки ком. 300 250 500
23.5 -едносмерни стрелки ком. 180 150 300
23.6 -разделена линија со ш=15 цм. м1 36 30 60
24.

Обележување со жолта боја на улици на:

24.1 -разделена линија м1 42 35 70
24.2 -ознака за ТАКСИ ком. 229 190 380
24.3 -ознака за БУС и елементи по стандарди ком. 312 260 520
24.4 -ознака Школо или Андриев крст ком. 384 320 640
25.

Додаток на цена за одбележување во трета смена:

25.1 -разделна линија м1 6 5 10
25.2 -пешачки премини, стоп линии, острова м2 18 15 30
25.3 -единични и двосмерни стрелки, ТАКСИ и ШКОЛО ком. 30 25 50
26.

Hабавка на нови сообраќајни знаци:

ком. 2.160 1.800 3.600
26.1 -дополнителни табли 600 х 400 мм ком. 1.680 1.400 2.800
26.2 -патокази 1300 х 450 мм ком. 4.800 4.000 8.000
26.3 -патокази 1600 х 650 мм ком. 6.000 5.000 10.000
27.

Набавка на столб за сообраќаен знак:

27.1 -Х=3,0 м. ком. 1,056 880 1,760
27.2 -Х=1,5 м. ком. 624 520 1.040
28.

Транспорт и уградување на опрема набавена и тоа:

28.1 -сообраќаен знак ком. 474 395 790
28.1 -сообраќаен столб ком. 558 465 930
29.

Замена на шелни:

ком. 240 200 400
30.

Поправка на сообраќајни знаци:

ч 300 250 500
31.

Фарбање на сообраќајни столбови:

ком. 360 300 600
32.

Вадење на постојниот капак, пополнување на:

разлика до постојано ниво и поставување на

залеан капак во АБ - плоча на бетонска подлога

32.1

- НА КОЛОВОЗ: поставување на постојни капак

ком. 2.640 2.200 4.400
32.2

поставување на нов капак

ком. 10.200 8.500 17.000
32.3

- НА ТРОТОАР: поставување на постојни капак

ком. 2.400 2.000 4.000
32.4

поставување на нов капак

ком. 9.960 8.300 16.600
33.

Набавка и поставување на метална сливна

решетка со ширина 30 цм. и должина 1,0 м.

комплет со потребна поддршка од метална

механизам за подигање без одвојување од

основната конструкција

м1 14.400 12.000 24.600
34.

Набавка и поставување на метална сливна

решетка со ширина 60 цм. и должина 1,0 м.

комплет со потребна поддршка од метална

механизам за подигање без одвојување од

основната конструкција

м1 24.000 20.000 40.600
35.

Набавка и поставување на металeн сливник

40 х 40 цм, комплет со вградување и механизам

со кој сливната решетка не ќе може да биде

одстранета од основната конструкција

ком. 6.600 5.500 11.000
36.

Бетонирање на армиранобетонски елементи без

доплата,(со вклучен превоз до 5 км)со:

36.1

MБ 20

м3 6.600 5.500 11.000
36.2

MБ 30

м3 7.800 6.500 13.000
36.3

MБ 35

м3 8.600 7.000 14.000
36.1

MБ 40

м3 9.600 8.000 16.000