vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Ред. Бр. Опис на работата Ед. Мера Цена Минимум Максимум
1 Дезинфекција на внатрешна водоводна инсталација во објекти(опционално со сипирање пред и после дезинфекција) м 60.00 25.00 120.00
2 Дезинфекција на надворешна водоводна инсталација во објекти(опционално со сипирање пред и после дезинфекција) м 60.00 35.00 150.00
3 Дезинфекција на објекти, перење и чистење по извршени поправки на дефекти и слично м2 30.00 120.00 350.00
4 Дезинфекција на резервоари, бунари филтри и слично, перење и чистење на објектите, вклучувајки ги и ѕидовите на објектите м2 50.00 200.00 12000.00
5 Земање мостра за на вода за анализа со изработка на анализа во овластена здравствена установа, и издавање на резултати од анализата ком 550.00 400.00 25000.00
6 Монтажа, демонтажа, поправка и поседување на електро механичка опрема со материјал на инвеститорот час 550.00 350.00 7500.00
7 Монтажа, демонтажа, поправка и поседување на опрема за хлорирање и дезинфекција на вода со материјал на инвеститорот час 550.00 350.00 2500.00
8 Монтажа, демонтажа, поправка на пневматска и електропневматска опрема, со материјал на инвеститорот час 550.00 350.00 7500.00