vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Ред. Бр. Опис на работата Ед. Мера Цена Минимум Максимум
1 Набавка, транспорт и вгнездување на поцинкувана цевка и фитинзи
1.1 Набавка, транспорт и вгнездување на поцинкувани цевки
Ф 1/2" м 169 130 390
Ф 3/4" м 195 150 450
Ф 1" м 260 200 600
Ф 5/4" м 325 250 750
Ф 6/4" м 390 300 900
Ф 2" м 390 300 900
Ф 2 1/ 2" м 260 200 600
Ф 3" м 1.300 1.000 3.000
1.2 Набавка, транспорт и вгнездување на поцинкувани фитинзи
1.2.1 дупла нипла
Ф 1/2" ком 52 40 120
Ф 3/4" ком 65 50 150
Ф 1" ком 130 100 300
Ф 5/4" ком 195 150 450
Ф 6/4" ком 260 200 600
Ф 2" ком 520 400 1.200
Ф 2 1/ 2" ком 520 400 1.200
Ф 3" ком 780 600 1.800
1.2.2 муф
Ф 1/2" ком 52 40 120
Ф 3/4" ком 65 50 150
Ф 1" ком 130 100 300
Ф 5/4" ком 195 150 450
Ф 6/4" ком 260 200 600
Ф 2" ком 520 400 1.200
Ф 2 1/ 2" ком 520 400 1.200
Ф 3" ком 780 600 1.800
1.2.3 штопна
Ф 1/2" ком 52 40 120
Ф 3/4" ком 65 50 150
Ф 1" ком 130 100 300
Ф 5/4" ком 156 120 360
Ф 6/4" ком 195 150 450
Ф 2" ком 260 200 600
Ф 2 1/ 2" ком 260 200 600
Ф 3" ком 520 400 1.200
1.2.4 холендар
Ф 1/2" ком 130 100 300
Ф 3/4" ком 195 150 450
Ф 1" ком 260 200 600
Ф 5/4" ком 390 300 900
Ф 6/4" ком 650 500 1.500
Ф 2" ком 1.300 1.000 3.000
Ф 2 1/ 2" ком 1.950 1.500 4.500
Ф 3" ком 2.600 2.000 6.000
1.2.5 колено
Ф 1/2" ком 65 50 150
Ф 3/4" ком 104 80 240
Ф 1" ком 130 100 300
Ф 5/4" ком 195 150 450
Ф 6/4" ком 260 200 600
Ф 2" ком 390 300 900
Ф 2 1/ 2" ком 390 300 900
Ф 3" ком 1.170 900 2.700
1.2.6 богни
Ф 1/2" ком 130 100 300
Ф 3/4" ком 195 150 450
Ф 1" ком 260 200 600
1.2.7 Т-рачва (Т-штик)
Ф 1/2" ком 65 50 150
Ф 3/4" ком 104 80 240
Ф 1" ком 130 100 300
Ф 5/4" ком 260 200 600
Ф 6/4" ком 390 300 900
Ф 2" ком 650 500 1.500
Ф 2 1/ 2" ком 1.040 800 2.400
Ф 3" ком 1.170 900 2.700
1.2.8 Редуцири
Ф 3/4" 1/2" ком 65 50 150
Ф 1" 1/2" ком 65 50 150
Ф 1" 3/4" ком 65 50 150
Ф 5/4" 1/2" ком 130 100 300
Ф 5/4" 3/4" ком 130 100 300
Ф 5/4" 1" ком 130 100 300
Ф 6/4" 1/2" ком 195 150 450
Ф 6/4" 3/4" ком 195 150 450
Ф 6/4" 1" ком 195 150 450
Ф 6/4" 5/4" ком 195 150 450
Ф 2" 1/2" ком 260 200 600
Ф 2" 3/4" ком 260 200 600
Ф 2" 1" ком 260 200 600
Ф 2" 5/4" ком 260 200 600
Ф 2" 6/4" ком 260 200 600
Ф 2/1/2" 3/4" ком 325 250 750
Ф 2/1/2" 1" ком 390 300 900
Ф 2/1/2" 5/4" ком 390 300 900
Ф 2/1/2" 6/4" ком 390 300 900
Ф 2/1/2" 2" ком 390 300 900
Ф 3" 3/4" ком 455 350 1.050
Ф 3" 1" ком 455 350 1.050
Ф 3" 5/4" ком 455 350 1.050
Ф 3" 6/4" ком 455 350 1.050
Ф 3" 2" ком 455 350 1.050
Ф 3" 2/1/2" ком 455 350 1.050
1.2.9 Набавка, транспорт и вгнездување на пропустни вентили
Ф 1/2" ком 325 250 750
Ф 3/4" ком 455 350 1.050
Ф 1" ком 715 550 1.650
Ф 5/4" ком 1.105 850 2.550
Ф 6/4" ком 1.950 1.500 4.500
Ф 2" ком 2.600 2.000 6.000
Ф 2 1/ 2" ком 5.200 4.000 12.000
Ф 3" ком 6.500 5.000 15.000
1.2.10 Набавка, транспорт и вградување на вентили со испуст
Ф 1/2" ком 445 350 1.050
Ф 3/4" ком 585 450 1.350
Ф 1" ком 780 600 1.800
Ф 5/4" ком 1.300 1.000 3.000
Ф 6/4" ком 2.600 2.000 6.000
Ф 2" ком 3.900 3.000 9.000
Ф 2 1/ 2" ком 6.500 5.000 15.000
Ф 3" ком 7.800 6.000 18.000
1.2.11 Набавка, транспорт и вградување на неповратен вентил
Ф 1/2" ком 260 200 600
Ф 3/4" ком 390 300 900
Ф 1" ком 520 400 1.200
Ф 5/4" ком 780 600 1.800
Ф 6/4" ком 1.700 900 2.700
Ф 2" ком 1.690 1.300 3.900
Ф 2 1/ 2" ком 3.250 2.500 7.500
Ф 3" ком 5.200 4.000 12.000
1.2.12 Набавка, транспорт и вградување на уличен вентил за приклучок
Ф 1/2" ком 3.900 3.000 9.000
Ф 3/4" ком 4.160 3.200 9.600
Ф 1" ком 6.500 5.000 15.000
Ф 5/4" ком 7.540 5.800 17.400
Ф 6/4" ком 8.060 6.200 18.600
Ф 2" ком 9.100 7.000 21.000
1.2.13 Набавка, транспорт и вградување на капи и уградбени гарнитури за вентили
од Ф 1/2" до Ф 2" ком 3.900 3.000 9.000
1.3 Работна рака за монтажа на поцинковани делови
Работна рака по работник h 500 100 2.000
2 Набавка, транспорт и вградување на ПВЦ цевки и фитинзи
2.1 Набавка, транспорт и вградување на водоводни ПВЦ цевки 10 бари
Ф 63 м 130 100 300
Ф 75 м 176 135 405
Ф 90 м 260 200 600
Ф 110 м 390 300 900
Ф 140 м 611 470 1.410
Ф 160 м 780 600 1.800
Ф 225 м 1.560 1.200 3.600
Ф 280 м 2.600 2.000 6.000
Ф 315 м 2.990 2.300 6.900
Ф 355 м 3.900 3.000 9.000
2.2 Набавка, транспорт и вградување на ПВЦ фитингарија за водовод 10 бари
2.2.1 У - К.С.
Ф 63 ком 286 220 660
Ф 75 ком 390 300 900
Ф 90 ком 520 400 1.200
Ф 110 ком 1.170 900 2.700
Ф 140 ком 1.690 1.300 3.900
Ф 160 ком 2.340 1.800 5.400
Ф 225 ком 4.290 3.300 9.900
Ф 280 ком 7.410 5.700 17.100
Ф 315 ком 9.360 7.200 21.600
Ф 355 ком 12.350 9.500 28.500
2.2.2 Кривина 90°
Ф 63 ком 715 550 1.650
Ф 75 ком 910 700 2.100
Ф 90 ком 1.950 1.500 4.500
Ф 110 ком 2.600 2.000 6.000
Ф 140 ком 3.250 2.500 7.500
Ф 160 ком 4.550 3.500 10.500
Ф 225 ком 7.800 6.000 18.000
Ф 280 ком 10.400 8.000 24.000
Ф 315 ком 14.300 11.000 33.000
Ф 355 ком 12.350 9.500 28.500
2.2.3 Кривина 45°
Ф 63 ком 520 400 1.200
Ф 75 ком 611 470 1.410
Ф 90 ком 1.170 900 2.700
Ф 110 ком 1.430 1.100 3.300
Ф 140 ком 2.340 1.800 5.400
Ф 160 ком 2.860 2.200 6.600
Ф 225 ком 4.680 3.600 10.800
Ф 280 ком 8.450 6.500 19.500
Ф 315 ком 10.400 8.000 24.000
Ф 355 ком 14.300 11.000 33.500
2.2.4 Набавка транспрот и вградување на гумици
Ф 63 ком 117 90 270
Ф 75 ком 130 100 300
Ф 90 ком 143 110 330
Ф 110 ком 156 120 360
Ф 140 ком 195 150 450
Ф 160 ком 221 170 510
Ф 225 ком 286 220 660
Ф 280 ком 377 290 870
Ф 315 ком 403 310 930
Ф 355 ком 455 350 1.050
2.3 Набавка транспрот и вградување на канализациски ПВЦ цевки
Ф 50 м 78 60 180
Ф 75 м 104 80 240
Ф 110 м 221 170 510
Ф 125 м 286 220 660
Ф 160 м 403 310 930
Ф 200 м 611 470 1.410
Ф 250 м 1.079 830 2.490
Ф 315 м 1.820 1.400 4.200
Ф 400 м 2.990 2.300 6.900
2.4 Набавка транспрот и вградување на ПВЦ фитингарија за канализација
2.4.1 коса рачва
Ф 50 ком 52 40 120
Ф 75 ком 104 80 240
Ф 110 ком 195 150 450
Ф 125 ком 390 300 900
Ф 160 ком 650 500 1.500
Ф 200 ком 1.820 1.400 4.200
Ф 250 ком 3.640 2.800 8.400
Ф 315 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 400 ком 11.700 9.000 27.000
2.4.2 Т рачва
Ф 50 ком 52 40 120
Ф 75 ком 104 80 240
Ф 110 ком 195 150 450
Ф 125 ком 390 300 900
Ф 160 ком 650 500 1.500
Ф 200 ком 1.820 1.400 4.200
Ф 250 ком 3.640 2.800 8.400
Ф 315 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 400 ком 11.700 9.000 27.000
2.4.3 Колено 45°
Ф 50 ком 26 20 60
Ф 75 ком 39 30 90
Ф 110 ком 104 80 240
Ф 125 ком 195 150 450
Ф 160 ком 390 300 900
Ф 200 ком 845 650 1.950
Ф 250 ком 1.300 1.000 3.000
Ф 315 ком 3.120 2.400 7.200
Ф 400 ком 4.940 3.800 11.400
2.4.4 Колено 90°
Ф 50 ком 26 20 60
Ф 75 ком 39 30 90
Ф 110 ком 104 80 240
Ф 125 ком 195 150 450
Ф 160 ком 390 300 900
Ф 200 ком 845 650 1.950
Ф 250 ком 1.820 1.400 4.200
Ф 315 ком 3.640 2.800 8.400
Ф 400 ком 5.590 4.300 12.900
2.4.5 Ревизии
Ф 110 ком 260 200 600
Ф 125 ком 325 250 750
Ф 160 ком 520 400 1.200
Ф 200 ком 1.040 800 2.400
2.5 Работна рака за монтажа на ПВЦ цевки и делови
Работна рака по работник h 500 100 2.000
3 Набавка, транспорт и вградување на ПЕ црево, цевки и спојни елементи
3.1 Набавка, транспорт и вградување на ПЕ црево
Ф 20(1/2") м 23 18 54
Ф 25(3/4") м 33 25 75
Ф 32(1") м 46 35 105
Ф 40(5/4") м 72 55 165
Ф 50(6/4") м 104 80 240
Ф 63(2") м 182 140 420
3.2 Набавка, транспорт и вградување на спојни елементи за ПЕ црево
3.2.1 спојки за црево
Ф 20/20(1/2) ком 156 120 360
Ф 25/25(3/4) ком 182 140 420
Ф 32/32(1) ком 234 180 540
Ф 40/40(5/4) ком 364 280 840
Ф 50/50(6/4) ком 494 280 1.140
Ф 63/63(2) ком 676 520 1.560
Ф 75/75(2/1/2) ком 1.040 800 2.400
Ф 90/90(3) ком 1.430 1.100 3.300
Ф 110/110(4) ком 2.340 1.800 5.400
3.2.2 полуспојка (спојка со маски навој)
Ф 20(1/2") ком 85 65 195
Ф 25(3/4") ком 98 75 225
Ф 32(1") ком 117 90 270
Ф 40(5/4") ком 234 180 840
Ф 50(6/4") ком 286 220 660
Ф 63(2") ком 403 310 930
Ф 75(2/1/2") ком 780 600 1.800
Ф 90(3") ком 1.040 800 2.400
Ф 110(4") ком 1.560 1.200 3.600
3.2.3 колено спојка
Ф 20(1/2") ком 156 120 360
Ф 25(3/4") ком 182 140 420
Ф 32(1") ком 234 180 540
Ф 40(5/4") ком 377 290 870
Ф 50(6/4") ком 520 400 1.200
Ф 63(2") ком 650 500 1.500
Ф 75(2/1/2") ком 1.300 1.000 3.000
Ф 90(3") ком 1.950 1.500 4.500
Ф 110(4") ком 2.600 2.000 6.000
3.2.4 Т спојка
Ф 20(1/2") ком 195 150 450
Ф 25(3/4") ком 260 200 600
Ф 32(1") ком 325 250 750
Ф 40(5/4") ком 520 400 1.200
Ф 50(6/4") ком 702 540 1.620
Ф 63(2") ком 1.040 800 2.400
Ф 75(2/1/2") ком 1.950 1.500 4.500
Ф 90(3") ком 2.340 1.800 5.400
Ф 110(4") ком 3.640 2.800 8.400
3.2.5 Работна рака за монтажа на ПВЦ цевки и делови
Работна рака по работник h 500 100 2.000
3.3 Набавка, транспорт и вградување на ПЕ цевки
Ф 63(55) м 182 140 420
Ф 75(65) м 260 200 600
Ф 90(80) м 325 250 750
Ф 110(100) м 520 400 1.200
Ф 140(125) м 780 600 1.800
Ф 160(150) м 975 750 2.250
Ф 225(200) м 1.950 1.500 4.500
Ф 280(250) м 3.250 2.500 7.500
Ф 315(300) м 4.030 3.100 9.300
Ф 355(350) м 6.500 5.000 15.000
3.4 Набавка, транспорт и вградување на елементи за спојување на ПЕ цевки со челно заварување
3.4.1 Полиетиленска фланша со челичен прстен за челно заварување или со спојка
Ф 63(55) ком 1.430 1.100 3.300
Ф 75(65) ком 1.820 1.400 4.200
Ф 90(80) ком 2.340 1.800 5.400
Ф 110(100) ком 2.990 2.300 6.900
Ф 140(125) ком 3.640 2.800 8.400
Ф 160(150) ком 4.160 3.200 9.600
Ф 225(200) ком 7.020 5.400 16.200
Ф 280(250) ком 8.320 6.400 19.200
Ф 315(300) ком 15.730 12.100 36.300
Ф 355(350) ком 19.500 15.000 45.000
3.4.2 Т - парче
Ф 63(55) ком 1.014 780 2.340
Ф 75(65) ком 1.430 1.100 3.300
Ф 90(80) ком 2.210 1.700 5.100
Ф 110(100) ком 2.990 2.300 6.900
Ф 140(125) ком 6.370 4.900 14.700
Ф 160(150) ком 7.280 5.600 16.800
Ф 225(200) ком 17.290 13.300 39.900
Ф 280(250) ком 34.190 26.300 78.900
Ф 315(300) ком 45.500 35.000 105.000
3.4.3 Кривина 45°
Ф 63(55) ком 1.170 900 2.700
Ф 75(65) ком 1.430 1.100 3.300
Ф 90(80) ком 1.560 1.200 3.600
Ф 110(100) ком 2.270 1.900 5.700
Ф 140(125) ком 4.420 3.400 10.200
Ф 160(150) ком 5.200 4.000 12.000
Ф 225(200) ком 9.750 7.500 22.500
Ф 280(250) ком 19.500 15.000 45.000
Ф 315(300) ком 24.700 19.000 57.000
Ф 355(350) ком 32.500 25.000 75.000
3.4.4 Кривина 90°
Ф 63(55) ком 1.300 1.000 3.000
Ф 75(65) ком 1.430 1.100 3.300
Ф 90(80) ком 1.950 1.500 4.500
Ф 110(100) ком 2.990 2.300 6.900
Ф 140(125) ком 4.420 3.400 10.200
Ф 160(150) ком 5.200 4.000 12.000
Ф 225(200) ком 9.750 7.500 22.500
Ф 280(250) ком 19.500 15.000 45.000
Ф 315(300) ком 24.700 19.000 57.000
Ф 355(350) ком 32.500 25.000 75.000
3.5 Работна рака за монтажа за ПЕ цевки и делови
Работна рака по работник h 500 100 2.000
4 Набавка, транспорт и вградување на фасонски делови од надуларен си сив лив
4.1 GS - GK - GGS (жибо спојки) тип C за 10 бари, комплет со гумици и шрафови
Ф 80 ком 1.430 1.100 3.300
Ф 100 ком 1.950 1.500 4.500
Ф 125 ком 2.470 1.900 5.700
Ф 150 ком 2.990 2.300 6.900
Ф 200 ком 4.030 3.100 9.300
Ф 250 ком 6.630 5.100 15.300
Ф 300 ком 7.800 6.000 18.000
Ф 350 ком 11.310 8.700 26.100
Ф 400 ком 14.430 11.100 33.300
Ф 450 ком 18.590 14.300 42.900
4.2 SSP - FAA (Ф - комад за салонит) тио C за 10 бари
Ф 80 ком 2.600 2.000 6.000
Ф 100 ком 3.250 2.500 7.500
Ф 125 ком 4.160 3.200 9.600
Ф 150 ком 5.330 4.100 12.300
Ф 200 ком 7.930 6.100 18.300
Ф 250 ком 10.660 8.200 24.600
Ф 300 ком 13.780 10.600 31.800
Ф 350 ком 23.400 18.000 54.000
Ф 400 ком 26.520 20.400 61.200
Ф 450 ком 39.000 30.000 90.000
4.3 SPN - E (Е - комад за ГУС) за 10 бари
Ф 80 ком 3.510 2.700 8.100
Ф 100 ком 4.290 3.300 9.900
Ф 125 ком 5.460 4.200 12.600
Ф 150 ком 7.020 5.400 16.200
Ф 200 ком 10.010 7.700 23.100
Ф 250 ком 16.640 12.800 38.400
Ф 300 ком 21.190 16.300 48.900
Ф 350 ком 32.500 25.000 75.000
4.4 S - F (Ф - комад за ГУС) за 10 бари
Ф 80 ком 2.470 1.900 5.700
Ф 100 ком 3.120 2.400 7.200
Ф 125 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 150 ком 4.940 3.800 11.400
Ф 200 ком 7.930 6.100 18.300
Ф 250 ком 10.920 8.400 25.200
Ф 300 ком 14.560 11.200 33.600
Ф 350 ком 32.500 25.000 75.000
4.5 E-KS - FPF (за ПВЦ - цевки)
Ф 80 ком 1.560 1.200 3.600
Ф 100 ком 2.210 1.700 5.100
Ф 125 ком 2.990 2.300 6.900
Ф 150 ком 3.510 2.700 8.100
Ф 200 ком 5.850 4.500 13.500
Ф 250 ком 8.970 6.900 20.700
Ф 300 ком 11.700 9.000 27.000
Ф 350 ком 19.630 15.100 45.300
4.6 F-KS - FPD (за ПВЦ-цевки)
Ф 80 ком 1.820 1.400 4.200
Ф 100 ком 2.470 1.900 5.700
Ф 125 ком 2.730 2.100 6.300
Ф 150 ком 3.510 2.700 8.100
Ф 200 ком 6.890 5.300 15.900
Ф 250 ком 8.580 6.600 19.800
Ф 300 ком 11.830 9.100 27.300
Ф 350 ком 16.900 13.000 39.000
4.7 KP - TT (крстач)
Ф 65 ком 5.980 4.600 13.800
Ф 80 ком 7.280 5.600 16.800
Ф 100 ком 9.100 7.000 21.000
Ф 125 ком 12.350 9.500 28.500
Ф 150 ком 16.120 12.400 37.200
Ф 200 ком 24.960 19.200 57.600
Ф 250 ком 36.140 27.800 83.400
Ф 300 ком 49.790 38.300 114.900
Ф 350 ком 73.320 56.400 169.200
Ф 400 ком 96.720 74.400 223.200
Ф 450 ком 117.520 90.400 271.200
4.8 OP - T (Т - рачва)
Ф 65/65 ком 4.160 3.200 9.600
Ф 80/80 ком 4.810 3.700 11.100
Ф 100/100 ком 6.110 4.700 14.100
Ф 125/125 ком 7.930 6.100 18.300
Ф 150/150 ком 10.010 7.700 23.100
Ф 200/200 ком 17.030 13.100 39.300
Ф 250/250 ком 28.340 21.800 65.400
Ф 300/300 ком 39.260 30.200 90.600
Ф 350/350 ком 63.310 48.700 146.100
Ф 400/400 ком 73.190 77.600 168.900
Ф 450/450 ком 100.880 77.600 232.800
4.9 LS - N90" - (Фускример)
Ф 80 ком 4.160 3.200 9.600
4.10 SP - FF
Ф 65/500 ком 4.550 3.500 10.500
Ф 80/500 ком 4.810 3.700 11.100
Ф 100/500 ком 5.460 4.200 12.600
Ф 125/500 ком 6.760 5.200 15.600
Ф 150/500 ком 8.060 6.200 18.600
Ф 200/1000 ком 20.540 15.800 47.400
Ф 250/1000 ком 27.690 21.300 63.900
Ф 300/1000 ком 35.490 27.300 81.900
Ф 350/1000 ком 57.460 44.200 132.600
Ф 400/1000 ком 66.820 51.400 154.200
Ф 450/1000 ком 84.500 65.000 195.000
4.11 RP - FFR - (редуцир)
Ф 80/65 ком 2.600 2.000 6.000
Ф 100/65 ком 2.860 2.200 6.600
Ф 100/80 ком 2.990 2.300 6.900
Ф 125/80 ком 3.380 2.600 7.800
Ф 125/100 ком 3.640 2.800 8.400
Ф 150/80 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 150/100 ком 4.030 3.100 9.300
Ф 150/125 ком 4.420 3.400 10.200
Ф 200/80 ком 5.200 4.000 12.000
Ф 200/100 ком 6.370 4.900 14.700
Ф 200/150 ком 7.540 5.800 17.400
Ф 250/100 ком 9.100 7.000 21.000
Ф 250/150 ком 11.700 9.000 27.000
Ф 250/200 ком 11.960 9.200 27.600
Ф 300/100 ком 12.350 9.500 28.500
Ф 300/150 ком 13.000 10.000 30.000
Ф 300/200 ком 14.300 11.000 33.000
Ф 300/250 ком 15.600 12.000 36.000
Ф 350/200 ком 28.340 21.800 65.400
Ф 350/250 ком 31.200 24.000 72.000
Ф 350/300 ком 34.450 26.500 79.500
Ф 400/300 ком 35.100 27.000 81.000
Ф 400/350 ком 42.900 33.000 99.000
Ф 450/300 ком 45.500 35.000 105.000
Ф 450/350 ком 47.450 36.500 109.000
Ф 450/400 ком 51.350 39.500 118.500
4.12 LP4 - Q90° - (Кривина 90°)
Ф 65 ком 2.600 2.000 6.000
Ф 80 ком 3.120 2.400 7.200
Ф 100 ком 3.770 2.900 8.700
Ф 125 ком 4.940 3.800 11.400
Ф 150 ком 6.370 4.900 14.700
Ф 200 ком 10.660 8.200 24.600
Ф 250 ком 17.030 13.100 39.300
Ф 300 ком 23.920 18.400 55.200
Ф 350 ком 44.460 34.200 102.600
Ф 400 ком 54.210 41.700 125.100
Ф 450 ком 73.320 56.400 169.200
4.13 LP8 - FFK45° - (Кривина 45°)
Ф 65 ком 3.250 2.500 7.500
Ф 80 ком 3.510 2.700 8.100
Ф 100 ком 3.640 2.800 8.400
Ф 125 ком 4.550 3.500 10.500
Ф 150 ком 5.850 4.500 13.500
Ф 200 ком 13.000 10.000 30.000
Ф 250 ком 20.540 15.800 47.400
Ф 300 ком 28.600 22.000 66.000
Ф 350 ком 37.310 28.700 86.100
Ф 400 ком 46.930 36.100 138.600
Ф 450 ком 60.060 46.200 138.600
4.14 ZP - X - (Блин Фланша)
Ф 65 ком 1.950 1.500 4.500
Ф 80 ком 3.380 2.600 7.800
Ф 100 ком 4.030 3.100 9.300
Ф 125 ком 5.460 4.200 12.600
Ф 150 ком 7.020 5.400 12.600
Ф 200 ком 9.620 7.400 22.200
Ф 250 ком 12.350 9.500 28.500
Ф 300 ком 16.640 12.800 38.400
Ф 350 ком 24.700 19.000 57.000
Ф 400 ком 40.950 31.500 94.500
Ф 450 ком 52.000 40.000 120.000
4.15 Шибер затварачи за притисок 10 бари
Ф 80 ком 8.710 6.700 20.100
Ф 100 ком 10.530 8.100 24.300
Ф 125 ком 14.950 11.500 34.500
Ф 150 ком 16.250 12.500 37.500
Ф 200 ком 24.960 19.200 57.600
Ф 250 ком 44.590 34.300 102.900
Ф 300 ком 75.010 57.700 173.100
Ф 350 ком 145.600 112.000 336.000
Ф 400 ком 176.150 135.500 406.500
Ф 450 ком 325.000 250.000 750.000
4.16 Спојки со широк опсег
Midi/Joint1500, Maxifit, Maxi GGS
Ф 65 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 80 ком 4.030 3.100 9.300
Ф 100 ком 4.550 3.500 10.500
Ф 125 ком 5.590 4.300 12.900
Ф 150 ком 6.630 5.100 15.300
Ф 200 ком 12.350 9.500 28.500
Ф 250 ком 14.430 11.100 33.300
Ф 300 ком 22.100 17.000 51.000
4.17 Полуспојка со фланша со широк опсег
Midi/Joint1500, Maxidaptor, Maxiquick
Ф 65 ком 3.380 2.600 7.800
Ф 80 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 100 ком 4.030 3.100 9.300
Ф 125 ком 5.850 4.500 13.500
Ф 150 ком 6.630 5.100 15.300
Ф 200 ком 8.700 6.700 20.100
Ф 250 ком 12.090 9.300 27.900
Ф 300 ком 16.510 12.000 38.100
4.18 Спојки со широк опсег
Multi/joint 3007 со фиксери
Ф 65 ком 8.840 6.800 20.400
Ф 80 ком 9.100 7.000 21.000
Ф 100 ком 9.620 7.400 22.200
Ф 125 ком 15.730 12.100 36.300
Ф 150 ком 16.510 12.700 38.100
Ф 200 ком 25.740 19.800 59.400
Ф 250 ком 31.850 24.500 73.500
Ф 300 ком 37.310 28.700 86.100
4.19 Спојки со фланша со широк опсег
Multi/joint 3057 со фиксери
Ф 65 ком 7.020 5.400 16.200
Ф 80 ком 7.800 6.000 18.000
Ф 100 ком 9.230 7.100 21.300
Ф 125 ком 14.560 11.200 33.600
Ф 150 ком 14.950 11.500 34.500
Ф 200 ком 21.840 16.800 50.400
Ф 250 ком 27.430 21.100 63.300
Ф 300 ком 33.280 25.600 76.800
4.20 Работна рака за монтажа на делови
Работна рака по работник h 500 100 2.000
5 Набавка, транспорт и вградување на делови за приклучок
5.1 Лиени огрлици за Гусани цевки
Ф 80/1" ком 2.210 1.700 5.100
Ф 100/1" ком 2.340 1.800 5.400
Ф 125/1" ком 2.470 1.900 5.700
Ф 150/2" ком 2.600 2.000 6.000
Ф 200/2" ком 4.290 3.300 9.900
5.2 Лиени огрлици за Салонит цевки
Ф 80/1" ком 2.210 1.700 5.100
Ф 100/1" ком 2.340 1.800 5.400
Ф 125/1" ком 2.470 1.900 5.700
Ф 150/2" ком 2.600 2.000 6.000
Ф 200/2" ком 4.290 3.300 9.900
5.3 Универзална огрлица со ремен за салонити и лиени цевки
Ф 65/1" ком 2.470 1.900 5.700
Ф 80/1" ком 2.860 2.200 6.600
Ф 100/2" ком 3.510 2.700 8.100
Ф 125/2" ком 3.640 2.800 8.400
Ф 150/2" ком 4.550 3.500 10.500
Ф 200/2" ком 4.680 3.600 10.800
Ф 250/2" ком 5.850 4.500 13.500
Ф 300/2" ком 6.110 4.700 14.100
5.4 Лиени огрлици за полиетиленски и ПВЦ цевки
Ф 63 ком
Ф 75 ком 1.950 1.500 4.500
Ф 90 ком 2.600 2.000 6.000
Ф 110 ком 2.730 2.100 6.300
Ф 145 ком 3.770 2.900 8.700
Ф 160 ком 4.420 3.400 10.200
Ф 225 ком 6.110 4.700 14.100
Ф 280 ком 10.400 8.000 24.000
Ф 315 ком 11.440 8.800 26.400
5.5 ПВЦ огрлици за полиетински и ПВЦ цевки
Ф 63 ком 195 150 450
Ф 75 ком 260 200 600
Ф 90 ком 390 300 900
Ф 110 ком 650 500 1.500
Ф 140 ком 910 700 2.100
Ф 160 ком 1.300 1.000 3.000
5.6 Сервисен ливеножелезен вентил за приклучок
Ф 3/4" ком 4.160 3.200 9.600
Ф 1" ком 6.500 5.000 15.000
Ф 2" ком 7.540 5.800 17.400
6 Набавка, транспорт и вградување на елементи за улица
6.1 КАПА за улични хидранти ком 5.850 4.500 13.500
6.2 КАПА за шибер затворачи ком 1.430 1.100 3.300
6.3 КАПА за вентили за приклучок ком 1.430 1.100 3.300
6.4 Уградбена гарнитура за шибери ком 0
6.5 Уградбена гарнитура за вентили ком 0
6.6 Капа за шахта - носивост 40Mp со отвори и осовина ком 8.060 6.200 18.600
6.7 Капа за шахта - носивост 40Mp без отвори и осовина ком 8.060 6.200 18.600
6.8 Улични сливници, носивост 40Mp ком 7.150 5.500 16.500
6.9 Улични сливни решетки носивост 40Mp ком 9.100 7.000 21.000
7 Набавка транспорт и вградување на ПП цевки и фитинзи
7.1 Поли - Пропиленски цевки
Ф 1/2" м 65 50 150
Ф 3/4" м 104 80 240
Ф 1" м 169 130 390
Ф 5/4" м 195 150 450
Ф 6/4" м 260 200 600
Ф 2" м 390 300 900
7.2 Поли - пропиленски фитинзи
7.2.1 ПП муф
Ф 1/2" ком 5 4 12
Ф 3/4" ком 9 7 21
Ф 1" ком 16 12 36
Ф 5/4" ком 22 17 51
Ф 6/4" ком 47 36 108
Ф 2" ком 101 78 234
7.2.2 ПП Т-парче
Ф 1/2" ком 10 8 24
Ф 3/4" ком 17 13 39
Ф 1" ком 30 23 69
Ф 5/4" ком 48 37 111
Ф 6/4" ком 101 78 234
Ф 2" ком 247 190 570
7.2.3 ПП Колено
Ф 1/2" ком 7 5 15
Ф 3/4" ком 10 8 24
Ф 1" ком 22 17 51
Ф 5/4" ком 33 25 75
Ф 6/4" ком 86 66 198
Ф 2" ком 163 125 375
7.2.4 ПП Холендар
Ф 1/2" ком 117 90 270
Ф 3/4" ком 143 110 330
Ф 1" ком 169 130 390
Ф 5/4" ком 176 135 405
Ф 6/4" ком 182 140 420
Ф 2" ком 189 145 435
7.2.5 ПП Штопна
Ф 1/2" ком 5 4 12
Ф 3/4" ком 9 7 21
Ф 1" ком 14 11 33
Ф 5/4" ком 20 15 45
Ф 6/4" ком 36 28 84
Ф 2" ком 60 46 138
7.2.6 ПП Крајно колено
Ф 1/2" ком 78 60 180
Ф 3/4" ком 111 85 255
Ф 1" ком 260 200 600
Ф 5/4" ком 273 210 630
Ф 6/4" ком 286 220 660
Ф 2" ком 325 250 750
7.2.7 ПП Вентил
Ф 1/2" ком 390 300 900
Ф 3/4" ком 650 500 1.500
Ф 1" ком 910 700 2.100
Ф 5/4" ком 1.040 800 2.400
Ф 6/4" ком 1.560 1.200 3.600
Ф 2" ком 2.470 1.900 5.700
7.3 Работна рака за монтажа на делови
Работна рака по работник h 500 100 2.000
7.4 Набавка и вградување на позор трака (плава) h 30 10 100
8 Набавка, транспорт и вградување на специјални делови
8.1 ПП Хидранти
Ф 80 ком 16.510 12.700 38.100
8.2 Жабљи поклопци
Ф 100 ком 1.300 1.000 3.000
Ф 150 ком 2.600 2.000 6.000
Ф 200 ком 3.900 3.000 9.000
Ф 300 ком 5.200 4.000 12.000
8.3 Воздушен вентил
Ф 80 ком 45.630 35.100 105.300
Ф 100 ком 59.930 46.100 138.300
Ф 150 ком 90.610 69.700 209.100
Ф 200 ком 96.980 74.600 223.800
8.4 Усисна корпа со вентил
Ф 80 ком 8.710 6.700 20.100
Ф 100 ком 10.920 8.400 25.200
Ф 125 ком 14.300 11.000 33.000
Ф 150 ком 21.320 16.400 49.200
Ф 200 ком 33.020 25.400 76.200
Ф 250 ком 40.560 31.200 93.600
8.5 Монтажно демонтажно парче
Ф 80 ком 10.010 7.700 23.100
Ф 100 ком 11.310 8.700 26.100
Ф 125 ком 14.300 11.000 33.000
Ф 150 ком 16.510 12.700 38.100
Ф 200 ком 23.010 17.700 53.100
Ф 250 ком 36.400 28.000 84.000
Ф 300 ком 52.000 40.000 120.000
Ф 350 ком 65.000 50.000 150.000
Ф 400 ком 84.500 65.000 195.000
Ф 450 ком 104.000 80.000 240.000
8.6 Неповратна клапна
Ф 80 ком 8.060 6.200 18.600
Ф 100 ком 8.840 6.800 20.400
Ф 125 ком 11.310 8.700 26.100
Ф 150 ком 15.730 12.100 36.300
Ф 200 ком 24.570 18.900 56.700
Ф 250 ком 33.800 26.000 78.000
Ф 300 ком 0 0 0
8.7 Реларатур спојки од не'рѓајуќи челик
Ф 80 ком 12.870 9.900 29.700
Ф 100 ком 13.650 10.500 31.500
Ф 125 ком 15.210 11.700 35.100
Ф 150 ком 17.680 13.600 40.800
Ф 200 ком 18.460 14.200 42.600
Ф 250 ком 22.490 17.300 51.900
Ф 300 ком 24.830 19.100 57.300
Ф 350 ком 26.390 20.300 60.900
Ф 400 ком 31.980 24.600 73.800
Ф 450 ком 36.010 27.700 83.100
9 Изработка на АБ шахти
1х1 ком 13.000 10.000 30.000
1х1.5 ком 14.300 11.000 33.000
1.5х1.5 ком 15.600 12.000 36.000
2х1.5 ком 16.900 13.000 39.000
2х2 ком 18.200 14.000 42.000
2х2.5 ком 26.200 20.000 60.000
2х3 ком 32.500 25.000 75.000
3х3 ком 39.000 30.000 90.000
10 Работна рака по работник h 500 100 2.000