vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Ред. Бр. Опис на работата Ед. Мера Цена Минимум Максимум
1 Снимање и одбележување на траса м 39 30 200
2 Рачени земјани работи
2.1 Рачен ископ на земја I - II Категорија
  Широк откоп м3 260 200 600
  Шахти и темели самци 1х1 до 4х4 до 2м м3 260 200 600
  Ров широк 1м со длабочина од 0 до 2м м3 260 200 600
  Роб широк 1м со длабочина од 2 до 4м м3 260 200 600
  Ров широк 1м со длабочина над 4м м3 650 500 1.500
2.2 Рачен ископ на земја III категорија
  Широк откоп м3 325 250 750
  Шахти и темели самци 1х1 до 4х4 до 2м м3 325 250 750
  Ров широк до 1м со длабочина од 0 до 2м м3 325 250 750
  Ров широк до 1м со длабочина од 2 до 4м м3 520 400 1.200
  Ров широк до 1м со длабочина над 4м м3 780 600 1.800
2.3 Рачен ископ на земја IV - V Категорија
  Широк откоп м3 1.300 1.000 3.000
  Шахти и темели самци 1х1 до 4х4 до 2м м3 1.300 1.00 3.000
  Ров широк до 1м со длабочина од 0 до 2м м3 1.300 1.000 3.000
  Ров широк до 1м со длабочина од 2 до 4м м3 1.950 1.500 4.500
  Ров широк до 1м со длабочина над 4м м3 2.600 2.000 6.000
2.4 Рачен ископ на земја VI - VII Категорија
  Широк откоп м3 3.900 3.000 9.000
  Шахти и темели самци 1х1 до 4х4 до 2м м3 3.900 3.000 9.000
  Ров широк до 1м со длабочина од 0 до 2м м3 3.900 3.000 9.000
  Ров широк до 1м со длабочина од 2 до 4м м3 5.200 4.000 12.000
  Ров широк до 1м со длабочина над 4м м3 6.500 5.000 15.000
2.5 Рачно плчанирање на ров или терен во земја I, II, III Категорија точност +- 3cm м2 52 40 120
2.6 Рачно плчанирање на ров или терен во земја IV, V Категорија точност +- 3cm м2 650 500 1.500
2.7 Рачно плчанирање на ров или терен во земја VI, VII Категорија точност +- 3cm м2 2.600 2.000 6.000
2.8

Рачно затрупување на ровови, ископи и насип со ситна земја и пробан ископан

матерјал со набивање на слоеви до 30cм

м3 78 60 180
2.9

Рачно затрупување на ровови, ископи и насип со ситен песок, муљ и песок

набавен од инвеститорот со набивање во слоеви до 30см

м3 104 80 240
2.10 Рачен утовар на матерјал м3 130 100 300
2.11 Рачен транспорт на материјал до 60м м3 195 150 450
2.12 Рачен разастирање на материјал во слоеви м2 39 30 90
2.13 Работна рака на земјани работи по работник h 500 100 2.000
3 Машински работи
3.1 Машински ископ на зенха I - II Категорија
Широк откоп слој до 30cm со гурање до 60cm м3 91 70 210
Шахти и темелни самци 1х1 до 4х4 до 2m м3 91 70 210
Ров широк до 1m со длабочина од 0 до 2m м3 91 70 210
Ров широк до 1m со длабочина од 2 до 4m м3 130 100 300
Ров широк до 1m со длабочина над 4m м3 260 200 600
3.2 Машински ископ на земја III Категорија
Широк откоп слој до 30cm со гурање до 60cm м3 104 80 240
Шахти и темелни самци 1х1 до 4х4 до 2m м3 104 80 240
Ров широк до 1m со длабочина од 0 до 2m м3 104 80 240
Ров широк до 1m со длабочина од 2 до 4m м3 195 150 450
Ров широк до 1m со длабочина над 4m м3 260 200 600
3.3 Машински ископ на земја IV - V Категорија
Широк откоп слој до 30cm со гурање до 60cm м3 520 400 1.200
Шахти и темелни самци 1х1 до 4х4 до 2m м3 520 400 1.200
Ров широк до 1m со длабочина од 0 до 2m м3 520 400 1.200
Ров широк до 1m со длабочина од 2 до 4m м3 780 600 1.800
Ров широк до 1m со длабочина над 4m м3 1.040 800 2.400
3.4 Машински ископ на земја VI - VII Категорија
Широк откоп слој до 30cm со гурање до 60cm м3 1.300 1000 3.000
Шахти и темелни самци 1х1 до 4х4 до 2m м3 1.300 1000 3.000
Ров широк до 1m со длабочина од 0 до 2m м3 1.300 1000 3.000
Ров широк до 1m со длабочина од 2 до 4m м3 1.950 1.500 4.500
Ров широк до 1m со длабочина над 4m м3 3.900 3.000 9.000
3.5 Машинско планирање на ров или терен во земја I, II, III категорија со точност ± 3cm м2 104 80 240
3.6 Машинско планирање на ров или терен во земја IV, V категорија со точност ± 3cm м2 195 150 450
3.7 Машинско планирање на ров или терен во земја VI, VII категорија со точност ± 3cm м2 1.300 1.000 3.000
3.8 Машинско затрупување на ровови или ископ со ситна земја и пробран ископан материјал со набивање во слоеви до 30cm м3 78 60 180
3.9 Машинско затрупување на ровови или ископ со ситен песок, муљ или песок набавен и донесен на градилиште од инвеститорот со набивање на слоеви до 30cm м3 78 60 180
3.10 Набавка, транспорт и машинско затрупување на ровови или ископ со муљ со набивање во слоеви до 30cm м3 390 300 900
3.11 Набавка, транспорт и машинско затрупување на ровови или ископ со песок или шљунак со набивање во слоеви до 30cm м3 910 700 2.100
3.12 Машински утовер на материјал м3 65 50 150
3.13 Машински транспорт на материјал до 60m м3 91 70 210
3.14 Машински транспорт на материјал до 15km м3 234 180 540
3.15 Растурање на коловоз од Асфалт d=10cm
со сечење на асфалтот м2 450 300 1.200
со кршење на асфалтот м2 180 120 480
3.16 Растурање на коловоз од А бетон d=10cm м2 750 500 2.000
3.17 Растурање на коловоз од бетон d=10cm м2 300 200 800
3.18 Растурање на коловоз од коцка м2 90 60 240
3.19 Растурање на коловоз од калдрма м2 120 80 320
3.20 Враќање на коловоз од асфалт d=10cm во првобитна положба м2 1.200 800 3.200
3.21 Враќање на коловоз од A. бетон d=10cm во првобитна положба м2 1.200 800 3.200
3.22 Враќање на коловоз од бетон d=10cm во првобитна положба м2 750 500 2.000
3.23 Враќање на коловоз од коцка во првобитна положба м2 450 300 1.200
3.24 Враќање на коловоз од калдрма во првобитна положба м2 300 200 800
3.25 Набивање на материјал со ваљак во слоеви м3 120 80 240
3.26 Машински час за земјани работи по машина h 3.000 2.000 8.000
4 Занаетчиски работи
4.1 Подградување на ровови(јами), ширина до 2m
4.1.1 подграда на ров со слаб притисок до 2m м2 30 20 80
4.1.2 подграда на ров со слаб притисок до 4m м2 75 50 200
4.1.3 подграда на ров со слаб притисок над 4m м2 150 100 400
4.1.4 подграда на ров со јак притисок до 2m м2 105 70 280
4.1.5 подграда на ров со јак притисок до 4m м2 225 150 600
4.1.6 подграда на ров со јак притисок над 4m м2 450 300 1.200
4.2 Расчистување на терен од грмушки м2 45 30 120
4.3 Сечење дрва со моторна пила 75 50 200
4.3.1 Сечење дрва со моторна пила ф10-20cm ком 75 50 200
4.3.2 Сечење дрва со моторна пила ф20-30cm ком 225 150 600
4.3.3 Сечење дрва со моторна пила ф30-50cm ком 750 500 2.000
4.3.4 Сечење дрва со моторна пила ф над 50cm ком 1.800 1.200 4.800
4.4 Вадење на корења од дрвја
4.4.1 Корење од дрво ф10-20cm ком 750 500 2.000
4.4.2 Корење од дрво ф20-30cm ком 1.500 1.000 4.000
4.4.3 Корење од дрво ф30-50cm ком 2.250 1.500 6.000
4.4.4 Корење од дрво ф над 50cm ком 3.000 2.000 8.000
4.5 Работна рака за занаетчиски работи по работник h 500 100 2.000
Во цените не е засметан ДДВ