Дефекти за 16.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Васил Драгомански – ископ на ров за оспособување на затворачи
  • ул. 1 нас. Којнаре дефект во водомерна чахта
  • Главен доводен челичен вод Ф500 од с. Липково до Филтер станица сектор стара фабрика на ФЗЦ
  • ул. Светозар Марковиќ – дефект на водоводна цевка

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *