Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 18.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Моша Пијаде бр. 180 – дефект на водоводна мрежа.
  • крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • ул. Панче Пешев и Черкези изнесување на земја и шут од ископ на ров за санирање на дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *