Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. 3 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Моша Пијаде бр. 174а – контрола на притисок на водоводна мрежа во станбен објект.
  • Детекција на дефекти на водоводна мрежа на потисен вод од П.С. во Бедиње до Филтер станица.
  • ул. 608 бр.14, с. Проевце – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Доне Божинов бр. – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *