Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Поради неодложно сервисирање на главен водоводен вод Ф350 времено ќе биде прекинато водоснабдувањето на ул. Тоде Думба, нас. Гоце Делчев, нас. Зелен рид, с. Проевце и м.в. Гладно поле.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. 11 Октомври бр. 27 – дефект на водоводна мрежа.
  • Главен челичен водоводен вод Ф508 од Липково до филтер станица (во непосредна близина ма ФЗЦ – стара фабрика) – дефект на водоводна цевка.
  • ул. 208 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја (во близина на авто сервис ВИСТО) – приклучок на водоводна мрежа.
  • Теренска контрола на траса за вод за висока зона.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *