Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен доводен челичен водоводен вод Ф508 од с. Липково до филтер станица (непосредно покрај ФЗЦ 11 Октомври).
  • ул. Ефто Спасовски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр. 254 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 11 бр. 18 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Черкези – затрпување на ров од ископ за поправка на дефект и утовар со одвоз на вишок на земја.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *