Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20.11.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Драган Стопаревиќ бр. 4 – изведба на монтажни работи во водомерна шахта, поради приклучување на станбен објект на водоводна мрежа.
  • Поправка на дефекти на главна доводна челична водоводна цевка Ф508 од с. Липково до Филтер станица (во круг на ФЗЦ 11 Октомври – нова фабрика ).
  • ул. Козјачка бр. 1 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 1 бр. 52 и околни објекти, нас. Долно Којнаре – испитување на водоводна мрежа поради намален притисок во објекти на горенаведена адреса.
  • ул. Народна Револуција (сектор трафостаница на ЕВН) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Благој Думановски – дефект во водомерна шахта.
  • ул. Лесковачка бр. 50 – утовар и одвоз на вишок земја од изведен ископ на ров за поправка на дефект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *