Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.11.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Поправка на дефекти на главна доводна челична водоводна цевка Ф508 од с. Липково до Филтер станица (во круг на ФЗЦ 11 Октомври – нова фабрика ).
  • ул. Александар Здравковиќ бр. 2 – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. Тоде Думба бр. 102 – затрпување на ров до кота на терен, како и утовар и одвоз на вишок земја од ископ за поправка на дефект на водоводна мрежа.
  • м. в. Стари лозја – поправка на два дефекта на водоводна мрежа.
  • ул. Трст, спој со ул. Гоце Делчев – испитување на водоводна мрежа со опрема за лоцирање на дефекти на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *