Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 04.12.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 од с. Липково до Филтер станица (сектор нова ФЗЦ 11 Октомври).
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Милентие Поповиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 40, ул. 70 и околни улици кои гравитираат околу нив во нас. Карпош – поради дефект и вградување на нови елементи на водоводна мрежа, времено водоснабдувањето ќе биде прекинато на горе наведените улици.
  • ул. Благој Думановски – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *