Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Саво Ковачевиќ бр. 11 – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. перо Чичо – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Црнотравска – изместување на водомерна шахта.
  • ул. 803, нас. Железничка станица – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 42, нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • Контрола на челичен потисен водоводен вод од пумпна станица во с. Бедиње до филтер станица.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *