Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

Published by Сашо Јаневски on

ул. Експеранто бр94 ул.Средорек бр 109 санација на јавно-прометна површина од бекатон и бетон. ул. Руѓер Бошковиќ- нвелирање на канализациона шахта до кота на колово

– ул Гоце Делцев, ул Доне Бозинов, бул. 3 МУБ- чистење на атмосферски сливници


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *