Дефекти на канализациона мрежа на 01.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов бр. 90 – чистење на септичка јама

ул. Љубе Гачев пред бр. 5 – чистење на уличен фекален канал

ЈЗУ Општа болница – чистење на приклучна фекална канализација

ул. Благоја Думановски бр. 83 – чистење на септичка јама

ул. Вук Караџиќ пред бр. 20 – чистење на фекален приклучок

ул. Доне Божинов – реконструкција на дел од амосферска канализација (кај мост преку река Липковка)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *