Дефекти на канализациона мрежа на 02.12.2022

Published by Сашо Јаневски on

чистење на дел од канализационен систем за фекални води во с. Режановце

контрола и чистење на елементи на атмосферска канализација во централно градско подрачје


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *