Дефекти на канализациона мрежа на 05.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

Реконструкција на атмосферска канализација на ул. 3-та МУБ (дел пред Митев мост)

ул. 542 бр. 2 – чистење на септичка јама

ул. 438 бр. 25 – чистење на септичка јама

ул. Тане Георгиев – чистење на фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *