Дефекти на канализациона мрежа на 07.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 40 нас. Карпош – отпушување на запушена улична фекална канализација

ДСЛ Зафир Сајто – чистење на фекален приклучок

пат за с. Проевце ( пред мост на р. Кумановка) – чистење на ревизиона шахта

ул. Јоско Илиевски, ул. 11 Октомври и ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Бајрам Шабани (на спој со ул. 3-та МУБ) – чистење на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *