Дефекти на канализациона мрежа на 07.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак на ул. 3-та МУБ -реконструкција на пропадната фекална канализација

крак на ул. Светозар Марковиќ – реконструкција на фекална канализација

контрола и по потреба чистење на елементи на атмосферска канализација на улица Октомвриска револуција, ул. 3-та МУБ, ул. Никола Тесла и ул. 11 Октомври

ул. Ѓуро Ѓаковиќ – чистење на улична фекална канализација

ул. Народна Револуција бр. 365 б – чистење на септичка јама


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *