Дефекти на канализациона мрежа на 10.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Народна Револуција – санација на шахтов капак на ревизиона шахта на фекална канализација

ул. Бајрам Шабани (на спој со ул. Прозорска) – санација на ревизиона шахта на фекална канализација

ул. Ѓуро Ѓаковиќ; ул. Т. Митровачка -чистење сливници на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *