Дефекти на канализациона мрежа на 10.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

Реконструкција на дел од атмосферска канализација на ул. Октомвриска револуција

ул. Доне Божинов бр. 98 – чистење на септичка јама

ул. Карл Маркс пред бр. 25 – реконструкција на ревизиона шахта на фекална канализација

ул. Средорек – реконструкција на покривна плоча на ревизиона шахта


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *