Дефекти на канализациона мрежа на 10.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. 3-та МУБ – реконструкција на пропадната фекална канализација

детска градинка Развигорче на ул. Моша Пијаде бр. 117 – реконструкција на ревизиони шахти на фекална канализација

санација на капак од ревизиона шахта на ул. Никшиќка бр. 12 – по барање на управител на зграда

улици од населба Гоце Делчев -контрола и по потреба интервенции врз елементи од атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *