Дефекти на канализациона мрежа на 12.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска револуција (фонтана на шеталиште) -чистење на одводен канал

ул. Доне Божинов – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Никола Тесла пред бр. 5 – чистење на фекален приклучен канал

ул. Кузман Јосифовски Питу (крак во правец на ул. Тонко Димков) – реконструкција на улична фекална канализација

ул. Правда Спасовска пред бр. 20 – отстранување дефект на елемент на улична фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *