Дефекти на канализациона мрежа на 13.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул.Доне Божинов – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. 609 нас. Проевце – чистење на улична фекална канализација

ул. Правда Спасовска пред бр. 20 – реконструкција на елемент на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *