Дефекти на канализациона мрежа на 13.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 6 бб нас. Јане Сандански – чистење на фекален приклучок

ул. Димитар Влахов бр. 3 – чистење на фекален приклучок

ул. Октомвриска револуција бр. 34 – чистење на фекален приклучок

ул. Пионерска (спој со ул. Октомвриска револуција) – поставување шахтов капак на ревизиона шахта на која е украден постојниот

ул. Србо Томовиќ, ул. Крушевска Република, ул. Др. Рибар и ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *