Дефекти на канализациона мрежа на 14.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 3-та МУБ – реконструкција на дел од фекална канализација (нов кружен ток)

ул. 11 Ноември пред бр. 100 – чистење на фекален приклучок

ул. Карадачки одреди – одведување на блокирани атмосферски води

ул. 11 Ноември – чистење на запушени сливници


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *