Дефекти на канализациона мрежа на 18.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Илинденска бр. 20 – приклучок на фекална канализација

ул. Сава Ковачевиќ бр. 1 – чистење на фекален приклучок

ул. 3-та МУБ – чистење на фекален приклучок

ул. 400 бр.25 – чистење на септичка јама

ул. 11 Октомври – чистење на атмосферска канализација

ул. Михајло Пупин – чистење на улична фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *