Дефекти на канализациона мрежа на 18.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Братство и единство (спроти влез на градски стадион) – реконструкција на дел од секундарна фекална канализација

ул. Црнотравска бр. 1 – чистење на приклучок на фекална канализација

ул. 210 бр. 3 – чистење на септичка јама

ООУ Кочо Рацин – реконструкција на приклучна фекална канализација

ул. Народна револуција (на спој со ул. 15 мај) – чистење на дисфункционален елемент на атмосферска канализација

Градски базен – чистење на одводна канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *