Дефекти на канализациона мрежа на 20.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Правда Спасовска бр. 5 – реконструкција на приклучок на фекална канализација

ул. Браќа Рибар (над стара кланица) – чистење на канал и шахта на фекална канализација

ул. Тоде Думба – чистење на дел од улична фекална канализација

ул. Пионерска , локалитет Табакана, локалитет Водовод- времено поставување на бетонски капаци врз ревизиони шахти на места каде се украдени постојните метални капаци


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *