Дефекти на канализациона мрежа на 22.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска револуција -крак (на спој со ул. Пиринска Македонија) -реконструкција на атмосферска канализација

ул. Доне Божинов (пред поранешен Пеко) – реконструкција на елемент на фекална канализација

ул. Черкези -чистење на уличен фекален канал

ул. Х. Т. Карпош – чистење на фекален приклучок

ул. 11 Октомври (на спој со ул. 11 Ноември) – чистење на ревизиони шахти


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *