Дефекти на канализациона мрежа на 23.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

Пристапен пат до филтер станица – реконструкција на канал од преливни води

ул. Доне Божинов – чистење на лев крак на атмосферска канализација од ул. Н. Тесла до мост на р. Липковка

ул. Светозар Марковиќ и ул. Б. С. Гојчо -чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *