Дефекти на канализациона мрежа на 28.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

Детска градинка Славејче на ул. Страшко Симонов бр. 4 -чистење на шахта на фекална канализација во дворно место на градинката

ул. 11 Октомври, ул. Народна Револуција, ул. Бошко Буха и ул. Тонко Димков -чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *