Дефекти 09.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Љубе Гачев – дефект на водоводна цевка
  • ул. Тоде Мендол бр. 63 и околни објекти – дефект на водоводна цевка
  • ул. Ѓорче Петров, сектор стар дел на гладно поле – дефект на водоводна цевка
  • Потисен челичен вод од П.С. во Бедиње до Филтер станица– дефект на водоводна цевка

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *