НЕВРЕМЕ ВО КУМАНОВО, ИНТЕЗИВНИ ВРНЕЖИ И ОДГОВОР НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ ВОДИ

Published by admin on

Мониторинг 8.7. и 9.7. 2022 година

Почитувани,

ЈП „Водовод“ – Куманово како транспарентно претпријатие, одговорно пред граѓаните

наОпштинаКумановоипосветенонавршењенасвојатаосновнадејност-собирање,

обработка и снабдување со вода, a по повод вчерашното невреме проследено со огромни

врнежи, што го зафати нашиот град, поради големиот број на шпекулации,

дезинформациииобидизанискиполитичкинападиодстрананаодреденипоединци,

преку необјективно и злонамерно искривување на вистинската состојба, Ве известува

каква беше вистинската состојба на терен и што беше преземено од страна на ЈП

„Водовод“ – Куманово.

Вчеравопопладневнитечасовинашиотградбешезафатенодневремепроследеносо

интензивни дождови,приштоулицитештосенаоѓаатна најнискитеточкиодградотбеа

делумно поплавени.

ЕкипинаЈП„Водовод“-Кумановокоивеќебеаподготвенипорадинајавитезаврнежи,

излегоа веднаш на лице место и интервенираа со цел поефикасно и побрзо одводнување

на јавните површини.

Интервенциите беа отежнати поради постојан нанос на отпаден материјал врз

сливниците којго оневозможуваше нивното правилно функционирање,излевањето на

фекалнаканализацијананеколкуместа(поради енормновлевање наатмосферски води

вофекалнатаканализацијапредсеоддивоприклучениолуци,дворовиииндустриски

површини), како и поради немање доволен капацитет на постојната канализација за

прием на толку голема количина на атмосферски води одеднаш.

Интервенирано беше на ул. Октомвриска револуција, ул. Никола Тесла, ул. 3-та

Македонскаударнабригада,спортскатасаланаСОУ„ПероНаков“инаповеќепомали

улици.

По намалување на интезитетот на врнежите за помалку од половина час беше

канализирана сета прекумерна атмосферска вода, а сите сливници и сливни решетки беа

во функционална состојба по што сообраќајот на критичните улици непречено се

одвиваше иако дождот непрестано паѓаше преку цела ноќ и преку целиот нареден ден.

Детектиранисенеколкуточкикадеатмосферскатаканализацијапројавивонреднолоши

перфоманси, поради што ЈП „Водовод“ – Куманово во соработка со Општина Куманово ќе

изготви и реализира соодветни решенија во најкус рок.

Граѓанитеподнесоапријавиибарањазаинтервенцијаврзуличнатаканализација,при

што ЈП „Водовод“ – Куманово интервенираше на : ул. Никола Јонков -Вапцаров, ул.

ХристијанТодоровски-КарпошикракодНикуљскипат (кај Собим),поштонанаведените

локации беше воспоставен нормален режим на предметните канализации.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *