Управен Одбор на ЈП Водовод

1.Цветанка Ивановска – Претседател

2.Јасмина Петрушевска

3.Гордана Атанасовска

4.Душица Стаменковска

5.Зора Саздовска

6.Марко Тренчевски

7.Даниела Станковска

8.Софија Милошевска

9.Бурхан Алити