Цена на вода

Цена на вода од Јануари, 2023год.

Елементи на ценатаДомаќинстваПравни лицаКорисници на техничка вода за канализација
Вода3439,10/
Канализација5,486,726,72
Пречистување на отпадни води13,5013,5013,50
Единечна цена 52,9859,3220,22
Фонд за води – вода (2%)0,680,78/
Фонд за води – канал (1%)0,190,200,20
ДДВ (5%)2,652,971,011
Вкупно денари (со ДДВ и со фонд за води)56,5063,2721,431