Дефекти 29.01.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. 402, нас. Иго Тричковиќ Главен доводен вод Ф508 кај нова фабрика на ФЗЦ ул. Прозорска (во круг на Соколана) м.в. Стари Лозја ул. Тоде Мендол