Дефект – нас. Черкезе

Поради настанат дефект на водоводна цевка Ф355 во близина на ресторантот РОЈАЛ ПАЛАС во нас. Черкези, времено ќе биде прекинато водоснабдувањето во нас. Железничка станица и нас. Черкези. Екипи на Ј.П. Водовод Куманово се на самата локација и работат на поправка на пукнатата водоводна цевка.

Дефекти 25.11.2021

Интервенции на водоводна мрежа Поликлиника Гоце Делчев ул. Ѓ.П.Стари бр. 64 и околни објекти ул. 11 Ноември  нас. Черкезе ул. Веселин Вуевски бул. III МУБ бр.114

Дефекти 24.11.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Никшиќка ул. Б.И.Гуне (круг на поранешна фабрика Киро Фетак) ул. Ѓ.П.Стари бр. 64 и околни објекти бул. Октомвриска Револуција (сектор Стокомак) ул. 11 Ноември  м.в. Палестина нас. Долно Којнаре м.в. Стари лозја ул. Никола Вапцаров ул. Веселин Вуевски бул. III МУБ бр.114

Дефекти 23.11.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Никшиќка ул. Б.И.Гуне (круг на поранесна фабрика Киро Фетак) ул. Ѓ.П.Стари бр. 64 и околни објекти бул. Октомвриска Револуција (сектор Стокомак) ул. 11 Ноември 

Дефекти 19.11.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Ѓорче Петров (сектор Екстра Меин) ул. 59 нас. Карпош ул. 70 нас. Карпош ул. 208 нас. Карпош ул. Тоде Думба бр. 102 м.в. Стари лозја ул. 805 нас. Железничка станица ул. Јакуп Асипи

Дефекти 18.11.2021

Интервенции на водоводна мрежа Спортски аеродром Аџитепе ул. 806 нас. Железничка станица ул. Егејска Македонија бр. 14 ул. 3 нас. Долно Којнаре