Дефекти на канализациона мрежа на 01.03.2022

ул. Никшиќка-отпушување уличен фекален канал; ОУ Кочо Рацин во с. Добрашане-чистење на септичка јама ул. Бајрам Шабани-чистење приклучок на фекална канализација ул. Фетка Наскова – реконструкција на сливна решетка; ул. Доне Божинов (пред раскрсница со ул. 11 Октомври) – санација на ревизиона шахта на фекална канализација ул.поток Серава-отпушување на уличен Read more…

Дефкти 01.03.2022год.

Интервенции на водоводни мрежи: Главен доводен челичен водоводен вод Ф500 (наспроти Б.С. Трго-Тим) – дефекти на водоводна цевка ООУ Кочо Рацин – сервис на затворач во водомерна шахта Раскрсница помеѓу ул. 11 Ноември и ул. Индустриска – ископ на шахта за мерач на проток и притисок