Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 29.04.2022год.

ул. Ленинова бр. 49 и ул. Панче Пешев – дефект на водоводен приклучок. ул. 312 и ул. 315 нас. Ајдучка чешма – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта. нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.

Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

ул. Никола Карев бр.14, СОУ Перо Наков и ул.Тоде Мендол бр. 49 – санација на јавно-прометна површина од бекатон и бетон. ул. Руѓер Бошковиќ- нвелирање на канализациона шахта до кота на коловоз. бул. Октомвриска Револуција – чистење на атмосферски сливници. бул. 3 МУБ- чистење на атмосферски сливници.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 28.04.2022год.

ул. Индустриска (претпријатие СИЛЕКС) – дефект на водоводна мрежа. ул. Панче Пешев и ул. Париска Комуна – реконструкција на водоводен приклучок. ул. Саво Ковачевиќ бр. 9б и ул. Васил Драгомански – дефект на внатрешна водоводна мрежа на корисник. ул. Ѓорче Петров бр. 59 – приклучок на водоводна мрежа. ул. 2 Read more…

Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

бул. 3 МУБ (кружен ток во изведба) – Реконструкција на атмосферска канализација. ул. Х.Т.Карпош бр. 97, ул. 120 бр. 77 и бр.161 и ул. 11нас. Карпош – санација на јавно-прометна површина од бекатон. ул. Питу Гули и ул. 29 Февруар враќање на ЈПП од бетон.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 27.04.2022год.

ул. Панче Пешев бр. 4 – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. Париска Комуна – дефект на водоводна мрежа. ул. Б. Димов бр.10а – дефект на водоводен приклучок. ул. Санде Стоилов бр. 5 нас. Вера Которка – дефект на водоводна мрежа. СОУ Перо Наков – затрпување на ровови од ископ за Read more…

Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

бул. 3 МУБ (кружен ток во изведба) – Реконструкција на атмосферска канализација. ул. Панче Пешев – реконструкција на канализационен приклучок. ул. Франц Розман, ул. Перо Шварц, ул. Моша Пијаде, ул. Есперанто, ул. Тоде Думба и ул. Бајрам Шабани – санација на јавно-прометна површина.

Дефекти на канализациона мрежа и санација на јавно прометна површина настаната при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

ул. 29 Ноември, Ленинова и ул. Братство и Единство – санација на јавно прометна површина. ул. 40 нас. Карпош – пробивање на запушен фекален канал со цистерна под притисок. ул. 3 МУБ (кружен тек во изведба) – реконструкција на атмосферски канал.