Дефекти на канализациона мрежа на 01.04.2022

Чистење септичка јама за Фам Инженеринг во Младо Нагоричане ул. Трст -чистење фекален канал Чистење фекален канал за ООУ Браќа Миладиновци на ул. Тане Георгиев реконструкција на атмосферска канализација на ул. 3-та МУБ

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 01.04.2022год.

ул. 11 Ноември бр. 188 – дефект на водоводен приклучок. м.в. Ново Куманово – поделба на приклучок во водомерна шахта. ул. Глигор Прличев бр. 5 – дефект на водоводен приклучок. ул. Миле Кипра бр. 15 – дефект на водоводен приклучок.