Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 30.06.2022

ул. Железничка (кај Ројал Палас) – местење бехатон на коловоз ул. Шумадинска пред бр. 5 -местење бехатон на коловоз ул. Киро Фетак пред бр. 2 а – местење бехатон на коловоз ул.3-та МУБ (пред Рим-Париз) – асфалтирање на тротоар ул. Никола Тесла пред бр. 46 и бр. 105 – асфалтирање Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29.06.2022

ул. Железничка (кај Ројал Палас) -местење бехатон на тротоар ул. Х. Т. Карпош, ул. Киро Фетак, ул. Гоце Делчев, ул. Вера Јоциќ, ул. Осогово – асфалтирање дефекти на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 29.06.2022

ул. Ленинова – реконструкција на ревизиона шахта ул. 4 нас. Карпош -реконструкција на ревизиона шахта на фекална канализација ул. Гоце Делчев – санација на дефект на фекална канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.06.2022год.

ул. Никола Тесла бр. 97 – дефект на водоводен приклучок. ул. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа ул. Власто Радоњанин бр. 10 – дефект на водоводна мрежа. ул. Правда Спасовска бр. 29 – дефект на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 28.06.2022

ул. Осогово, ул. Вера Јоциќ, ул. Србо Томовиќ и ул. Х. Тодоровски -Карпош -асфалтирање на дефекти на коловоз ул. Крсте Мисирков пред бр. 1 и пред бр. 5 -местење бехатон на коловоз ул. Железничка (кај Ројал Палас) – местење бехатон на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 28.06.2022

ул. Октомвриска Револуција пред бр. 12 – санација на оштетена шахта на атмосферска канализација ул. Фетка Наскова пред бр. 28 – чистење на шахта на фекална канализација ул. Санде Стоилковски пред бр. 1 – чистење на уличен фекален канал ул. Франц Розман пред бр 108 – чистење на уличен фекален Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.06.2022год.

ул. Киро Антевски – дефект на водоводен приклучок. ул. Партизанска бр. 5 – дефект на водоводен приклучок. ул. 6 Април – дефект на водоводна мрежа ул. 708 нас. Перо Чичо – поместување на водомерна шахта. ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.06.2022год.

Поради неодложно сервисирање на главен водоводен вод Ф350 времено ќе биде прекинато водоснабдувањето на ул. Тоде Думба, нас. Гоце Делчев, нас. Зелен рид, с. Проевце и м.в. Гладно поле. ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. 11 Октомври бр. 27 – дефект на водоводна мрежа. Главен челичен водоводен Read more…