Дефекти на канализациона мрежа на 27.07.2022

ул. Пиринска Македонија – реконструкција на дел од фекална канализација фабрика ФАМ Инженеринг во с. Младо Нагоричане – чистење на септичка јама ул. Октомвриска Револуција – крак – чистење на ревизиони шахти

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 27.07.2022год.

м.в. Багрем Бања – дефект на водоводна мрежа. м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа. ул. 160 бр. 14 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. ул. Војо Карастојанов бр. 5 – дефект на водоводна мрежа. ул. Панче Пешев – дефект на водоводна мрежа.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.07.2022год.

ул. Поток серава – приклучок на водоводна мрежа. ул. Васил Драгомански (Старо трафо-зграда на АД Козјак) – приклучок на водоводна мрежа за станбен објект. ул. Белановска – сервисирање на водоводен затворач во водоводна шахта. бул. Октомвриска револуција сектор Жмара – сервисирање на водоводни затворачи во водоводни шахти. ул. Боро Соколов Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 26.07.2022

ул. Вера Јоциќ бр. 11 – приклучок на фекална канализација ул. Октомвриска Револуција – реконструкција на дел од фекална канализација ул. Никола Тесла – чистење на улична фекална канализација ул.Белановска – чистење на улична фекална канализација ул.Славиша Вајнер бр. 3 -чистење на фекален приклучок Б.С. Лукоил (автопат) – чистење на Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден25.07.2022год.

бул. Октомвриска Револуција бр. 36 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа. ул. Цар Самоил – приклучок на водоводна мрежа. ул. Тоде Думба бр. 86 – дефект на водоводна мрежа. м.в. Бавчи – дефект на водоводна мрежа.

Дефекти на канализациона мрежа на 25.07.2022

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 11 – приклучок на фекална канализација ул. Октомвриска Револуција – реконструкција на дел од фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи и главна линија на атмосферска канализација ул. АВНОЈ и ул. Титова Митровачка – чистење на сливници