Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29.11.2022

ул. 11 Октомври (на спој со ул. Доне Божинов) – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска револуција (пред Стаклопан) – асфалтирање на тротоар ул. Иво Лола Рибар (до Зелен пазар) – асфалтирање коловоз и тротоар ул. Бранко Радичевиќ (пред спој со ул. Ѓорче Петров) – асфалтирање на коловоз ул. 30 -ти Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.11.2022год.

ул. Никола Тесла и околни улици – дефект на водоводна мрежа. нас. Долно Којнаре (мала Палестина) – вградување на овален затворач на водоводна мрежа. ул. Бајрам Шабани бр. 98 – лоцирање и поправка на дефект на водоводна мрежа. ул. 11 Ноември (сектор црква св. Петка) – трасирање на водоводна мрежа.

Дефекти на канализациона мрежа на 28.11.2022

Детска градинка Славејче на ул. Страшко Симонов бр. 4 -чистење на шахта на фекална канализација во дворно место на градинката ул. 11 Октомври, ул. Народна Револуција, ул. Бошко Буха и ул. Тонко Димков -чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 25.11.2022

ул. 181 нас. Карпош – реконструкција на дел од фекална канализација ул. И. Л. Рибар -чистење на фекална канализација ул. Ленинова, ул. И. Л. Рибар , ул. Питу Гули и ул. Михајло Пупин – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Тонко Димков – изработка на елементи на ревизиона шахта Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.11.2022год.

Дефект на главен челичен доводен водоводен вод Ф508 во атар на село Лопате. ул. Михајло Пупин бр. 37 – дефект на водоводна мрежа. ул. 2 бр. 3 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа. Раскрсница помеѓу улиците Доне Божинов и 11 Октомври – дефект на водоводна мрежа. ул. Перо Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 24.11.2022

ул. Бранко Радичевиќ (пред спој со ул. Ѓорче Петров) – реконструкција на пропадната фекална канализација ул. 181 бр. 10 а нас. Карпош – чистење на приклучен фекален канал крак од ул. Тонко Димков – реконструкција на фекална канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 24.11.2022год.

ул. Иван Милутиновиќ бр. 6 – дефект на водоводна мрежа. ул. Титова Митровачка бр. 4 – дефект на водоводна мрежа. ул. Иго Тричковиќ бр. 37 – дефект на водоводен приклучок. ул. Перо Чичо бр. 23 – дефект на водоводен приклучок. ул. 3 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.