28.04.2023

ул. Перо Шварц пред бр. 4 – местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка ул. И. Л. Рибар пред ресторан Кобра – местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка

28.04.2023

ул. Перо Шварц пред бр. 60 – санација на дефект на улична фекална канализација ул. Октомвриска револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. 3-та МУБ (на спој со пристапен пат за с.Проевце) – чистење на елементи на фекална канализација

27.04.2023

ул. Перо Шварц пред бр. 60 -местење на коцка како времена коловозна покривка ул. Живко Чало пред бр. 36 – местење бехатон на коловоз ул. Васил Гелев бр. 4 -местење бехатон на коловоз

27.04.2023

ул. В. Смилевски Бато бр. 1 – чистење на приклучна фекална канализација ул. Народна револуција бр. 234 -чистење на приклучна фекална канализација ул. Индустриска (пумпа на Детоил) -чистење на улична фекална канализација реконструкција на шахтови капаци на ревизиони шахти на христијански градски гробишта ул. 3-та МУБ – чистење на елементи Read more…

25.04.2023

ул. Перо Шварц бр. 60 – местење ситна камена коцка како времена коловозна покривка ул. ул. Драги Шутевски пред бр. 15- местење бехатон на коловоз ул. Братство и единство – местење бехатон на тротоар