Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28 08 2023год.

Стари лојза-3 дефекти на водоводна мрежа Черкези-дефект на водоводна мрежа Ул.Бајрам Шабони 94-дефект на водоводна мрежа Ул.Страшко Симонов-Ла-плаза-дефект на шибер на водоводна мрежа

23.08.2023

фабрика Фам инженеринг во с. М. Нагоричане – чистење на септичка јама градинка Ангел Шајче кај Зелен пазар – откривање и чистење на елементи на фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација

23.08.2023

ул. 100 пред бр. 78, ул. 110 пред бр. 34 и ул. 12 пред бр. 24 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. 40 пред бр. 6, 8, 33, 39, 31 и раскрсница со ул. 1 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. 120 кај надвозник – асфалтирање на коловоз