29.09.2023

ул. 27 Март пред бр. 12 – местење бехатон на коловоз ул. Јане Сандански пред бр. 8 – местење бехатон на коловоз ул. Боро Прцан пред бр. 19 – местење бехатон на тротоар

29.09.2023

ул. Сава Ковачевиќ -чистење на фекална канализација ул. 3-та МУБ -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Б. Б. Гуцман -санација на елементи на атмосферска канализација ул. 11 Октомври – чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28 09 2023 год.

Ул. Ѓорче Петров-ќошар -приклучок на водоводна мрежа школо -Крсте Мисирков-дефект на водоводна мрежа Ул.Сава Ковачевиќ-дефект на водоводна мрежа Ул.11-нас.Јане Сандански-дефект на водоводна мрежа Ул,Перо Шварц- дефект на водоводна мрежа с. Превце-дефект на водоводна мрежа

27.09.2023

ул. Славиша Вајнер бр. 3 – реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. Сава Ковачевиќ – чистење на фекална канализација улици од централно градско подрачје – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Наце Буѓони – чистење на фекална канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27 09 2023 год.

Ул.Трета Македонска,-Косиљак-дефект на водоводна мрежа Ул.400 -дефект на водоводна мрежа Черкези-Приклучок на водоводна мрежа Ул.1-нас.-Јане Сандански-Приклучок на водоводна мрежа Ул. Трст -дефект на водоводна мрежа Ул.Славиша Вајнер-дефект на водоводна мрежа

26.09.2023

ул. Славиша Вајнер бр. 3 – реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. 3-та МУБ (на потег пред Рамстор) – чистење на елементи на фекална канализација ул. Сава Ковачевиќ – чистење на елементи на фекална канализација ул. Б. Б. Гуцман -санација на сливна решетка

25.09.2023

ул. 14 бр. 1 нас. Јане Сандански – реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. Славиша Вајнер бр. 3 – подготвителни работи за реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. В. С. Бато – реконструкција на сливна решетка ул. Б. Б. Гуцман – санација на сливна решетка