21.09.2023

ул. Народна револуција бр. 365 б -чистење на септичка јама ул. 11 Ноември и ул. 11 Октомври – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Видое Смилевски Бато – санација на сливна решетка чистење на одводна канализација на филтерница

20.09.2023

ул. 30-ти јули пред бр. 27 -местење на бехатон на коловоз ул. Б. Радичевиќ пред бр. 25 – местење бехатон на тротоар ул. С. Сликар пред бр. 6 – местење бехатон на коловоз

19.09.2023

ул. Октомвриска револуција пред бр. 84 и на раскрсница со ул. Моша Пијаде – местење бехатон на тротоар ул. Н. Ј. Вапцаров пред бр. 16 и бр. 32 – местењење бехатон на коловоз ул. Црнотравска пред бр. 78 – местење бехатон на коловоз

19.09.2023

ул. Перо Шварц пред бр.58 – чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција, ул. Моша Пијаде, улици од нас. Гоце Делчев -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Доне Божинов, ул. Биљановска и ул. АВНОЈ – поправка на елементи на атмосферска канализација (сливни решетки)